Language of document :

11. veebruaril 2013 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-14/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat S. Sagias)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Konkursi EPSO/AST/117/11 komisjoni otsus mitte lubada hagejat kõnealuse konkursi katsetele nõutava kutsealase kogemuse puudumise tõttu.

Hageja nõuded

tühistada konkursi EPSO/AST/117/11 komisjoni otsus mitte lubada hagejat kõnealuse konkursi katsetele, millest hagejat teavitati 18. aprilli 2012. aasta kirjaga ja mida hiljem kinnitati, kusjuures kinnitamisest teavitati hagejat 24. mai 2012. aasta kirjaga;

tühistada 9. novembri 2012. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata kaebus, mille hageja oli esitanud eespool viidatud konkursikomisjoni otsuse peale;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.