Language of document :

Жалба, подадена на 4 февруари 2013 г. — ZZ/ЕСВД

(Дело F-11/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen и E. Marchal, avocats)

Ответник: Европейска служба за външна дейност (ЕСВД)

Предмет на спора

Отмяна на решението за преместването на жалбоподателя на длъжност с място на работа в седалището на ЕСВД и за освобождаването му от заеманата длъжност в една от делегациите на ЕС.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението от 8 март 2012 г. за преместването на жалбоподателя, считано от 1 септември 2012 г., на длъжност с място на работа в седалището на службата и за предсрочното му освобождаване от заеманата до този момент длъжност,

ЕСВД да бъде осъдена да заплати разликата между предишното възнаграждение на жалбоподателя и възнаграждението, което получава след връщането му на работа в седалището на службата на 1 септември 2012 г., за периода до 1 септември 2013 г., когато вече би било възможно да бъде преместен в седалището на службата като част от ротацията на ръководителите на делегации,доколкото е необходимо, да се отмени решението, с което се отхвърля административната му жалба от 24 октомври 2012 г.,ЕСВД да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.