Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 4 lutego 2013 r. – ZZ przeciwko ESDZ

(Sprawa F-11/13)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen i E. Marchal)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o przeniesieniu skarżącego na stanowisko w siedzibie ESDZ i o zakończeniu jego zatrudnienia w jednej z delegatur UE.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 8 marca 2012 r. o przeniesieniu skarżącego na stanowisko w siedzibie ESDZ i o wcześniejszym zakończeniu jego zatrudnienia w dotychczasowym miejscu ze skutkiem na dzień 1 września 2012 r.;

nakazanie ESDZ zapłaty kwoty stanowiącej różnicę między kwotą wynagrodzenia, które skarżący otrzymuje od czasu przywrócenia go do siedziby w dniu 1 września 2012 r. a jego dawnym wynagrodzeniem, aż do dnia 1 września 2013 r., kiedy to mógł zostać ponownie zatrudniony w siedzibie w ramach programu rotacji na stanowiskach szefów delegatur;w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej jego zażalenie z dnia 24 października 2012 r.;obciążenie ESDZ kosztami postępowania.