Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 14 maja 2014 r. – Delcroix przeciwko ESDZ

(Sprawa F-11/13)1

(Służba publiczna – Urzędnik – ESDZ – Szef delegatury w państwie trzecim – Przeniesienie do siedziby ESDZ – Wcześniejsze zakończenie służby na stanowisku szefa delegatury)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Nicola Delcroix (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci D. Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal i S. Orlandi, a następnie adwokaci D. Abreu Caldas, J.N. Louis i S. Orlandi)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (przedstawiciele: początkowo R. Metsola i S. Marquardt, pełnomocnicy, a następnie S. Marquardt, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o przeniesieniu skarżącego na stanowisko w siedzibie ESDZ i o zakończeniu pełnienia przez niego służby w delegaturze UE w Dżibuti.Sentencja wyrokuStwierdza się nieważność decyzji doręczonej listem z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przeniesienia N. Delcroix do siedziby Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i wcześniejszego zakończenia pełnienia przez niego służby w charakterze szefa delegatury Unii Europejskiej w Republice Dżibuti.Europejska Służba Działań Zewnętrznych pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez N. Delcroix.