Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 17 września 2014 r. – CQ przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-12/13)1

(Służba publiczna – Personel tymczasowy – Pracownicy tłumacze konferencyjni (AIC) – Artykuł 90 WZIP – Mobbing– Artykuł 12 a regulaminu pracowniczego – Regulamin komitetu doradczego w sprawach mobbingu i jego przeciwdziałaniu w miejscu pracy – Poufność prac tego komitetu – Oczywiste błędy w ocenie)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: CQ (przedstawiciel: C. Bernard-Glanz, avocat)Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: M. Dean i E. Taneva, pełnomocnicy)Przedmiot sprawyStwierdzenie nieważności decyzji sekretarza generalnego Parlamentu Europejskiego w sprawie odrzucenia złożonej przez skarżącą skargi na mobbing.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.CQ pokrywa własne koszty postępowania i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Parlament Europejski.