Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Haparanda tingsrätt (Rootsi) 27. detsembril 2010 - Åklagaren versus Hans Åkerberg Fransson

(kohtuasi C-617/10)

Kohtumenetluse keel: rootsi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Haparanda tingsrätt

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Åklagaren

Vastustaja: Hans Åkerberg Fransson

Eelotsuse küsimused

1.    Rootsi õiguse kohaselt peab siseriiklik kohus selleks, et jätta kohaldamata siseriiklikud õigusnormid, mille puhul võib kahtlustada 4. novembri 1950. aasta Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (edaspidi "EIÕK") lisaprotokolli nr 7 artiklis 4 sätestatud ne bis in idem põhimõtte rikkumist ja seega ka 7. detsembri 2000. aasta Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi "harta") artikli 50 rikkumist, leidma kindlat toetust EIÕKst või Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikast. Kas selline siseriiklikus õiguses sätestatud siseriiklike õigusnormide kohaldamata jätmise tingimus on kooskõlas liidu õigusega, eelkõige selle üldpõhimõtetega, sealhulgas liidu õiguse ülimuslikkus ja vahetu mõju?

2.    Kas maksualaseid süütegusid käsitleva süüdistuse lubatavus kuulub EIÕK lisaprotokolli nr 7 artiklis 4 ja harta artiklis 50 sätestatud ne bis in idem põhimõtte kohaldamisalasse, kui süüdistatavale on eelnevalt määratud haldusmenetluses rahaline karistus (lisamaks) sama valeteabe esitamise juhtumi eest?

3.    Kas teise küsimuse vastust mõjutab asjaolu, et need karistused peavad olema sel viisil koordineeritud, et üldkohtud saaksid kriminaalkorras määratavat karistust vähendada, sest süüdistatavale on sama valeteabe esitamise juhtumi eest määratud ka lisamaks?

4.    Teatavatel asjaoludel võib olla lubatud määrata teises küsimuses nimetatud ne bis in idem põhimõtte kohaldamisalas uues menetluses täiendavaid karistusi sama teo eest, mida on uuritud ja mille eest isikut on karistatud. Kui teisele küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kas ne bis in idem põhimõtte kohaselt on eraldi menetlustes mitme karistuse määramise tingimused täidetud, kui viimases menetluses uuritakse juhtumi asjaolusid uuesti ja varasemast menetlusest sõltumatult?

5.    Rootsis kohaldatavat eraldi menetlustes lisamaksude määramise ja maksualaseid süütegusid puudutava vastutuse uurimise süsteemi toetavad mitmed üldised huvid, mida kirjeldatakse üksikasjalikumalt allpool. Kui teisele küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kas selline süsteem nagu Rootsis on ne bis in idem põhimõttega kooskõlas, kui oleks võimalik kehtestada süsteem, mis ei kuuluks ne bis in idem põhimõtte kohaldamisalasse, nii et ei oleks vaja hoiduda lisamaksude määramisest või maksualaste süütegude eest vastutusele võtmisest, sel viisil, et kui vastutus maksualaste süütegude eest on asjakohane, antakse lisamaksude määramise otsuse tegemine Skatteverket'i ja, kui see on asjakohane, halduskohtute asemel üldkohtute pädevusse, kui nad uurivad süüdistust maksualastes süütegudes?

____________