Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 18. augustā iesniedza Amtsgericht Rüsselsheim (Vācija) – Sandy Siewert u.c./Condor Flugdienst GmbH

(lieta C-394/14)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Rüsselsheim

Pamatlietas puses

Prasītāji: Sandy Siewert, Emma Siewert, Nele Siewert

Atbildētāja: Condor Flugdienst GmbH

Prejudiciālie jautājumi

Vai ārkārtējam apstāklim Regulas (EK) Nr. 261/2004 1 5. panta 3. punkta izpratnē ir jābūt tieši saistītam ar rezervēto lidojumu?

Ja ārkārtējie apstākļi, kas radušies iepriekšējos lidojumos, ir būtiski arī attiecībā uz vēlāku lidojumu: vai iespējamie pasākumi, kas apkalpojošajam gaisa pārvadātājam ir jāveic saskaņā ar regulas 5. panta 3. punktu, attiecas tikai uz ārkārtējā apstākļa novēršanu vai tomēr arī uz izvairīšanos no ilgas kavēšanās?

Vai tādu trešo personu iejaukšanās, kuras rīkojas uz savu atbildību un kuras ir saņēmušas tām uzticētos uzdevumus, kas ietilpst gaisa pārvadātāja darbībā, ir vērtējama kā ārkārtēji apstākļi regulas 5. panta 3. punkta izpratnē?

Ja atbilde uz trešo jautājumu ir apstiprinoša: vai vērtējumā ir svarīgi, kas (gaisa pārvadātājs, lidostas ekspluatants utt.) ir devis uzdevumu trešajai personai?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regula (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (Dokuments attiecas uz EEZ); OV L 46, 1. lpp.