Language of document :

Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 14. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Rüsselsheim - Německo) – Sandy Siewert a další v. Condor Flugdienst GmbH

(Věc C-394/14)1

„Řízení o předběžné otázce – Jednací řád – Článek 99 – Letecká doprava – Nařízení (ES) č. 261/2004 – Významné zpoždění letu – Právo cestujících na náhradu škody – Podmínky, které zprošťují leteckého dopravce své povinnosti nahradit cestujícím škodu – Pojem, mimořádné okolnosti‘– Letadlo poškozené mobilními nástupními schůdky v průběhu předchozího letu “

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgericht Rüsselsheim

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Sandy Siewert, Emma Siewert, Nele Siewert

Žalovaná: Condor Flugdienst GmbH

Výrok

Článek 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91, musí být vykládán v tom smyslu, že taková událost, jako je ve věci v původním řízení náraz mobilních nástupních schůdků náležejících letišti do letadla, nemůže být kvalifikována jako „mimořádná okolnost“, která zprošťuje leteckého dopravce své povinnosti nahradit cestujícím škodu v případě významného zpoždění letu provedeného tímto letadlem.

____________

1 Úř. věst. C 372, 20.10.2014.