Language of document :

Tiesas (piektā palāta) 2014. gada 14. novembra rīkojums (Amtsgericht Rüsselsheim (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Sandy Siewert u.c./Condor Flugdienst GmbH

(lieta C-394/14) 1

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Reglaments – 99. pants – Gaisa transports – Regula (EK) Nr. 261/2004 – Lidojuma ilga kavēšanās – Pasažieru tiesības saņemt kompensāciju – Nosacījumi gaisa pārvadātāja atbrīvošanai no tā kompensācijas izmaksāšanas pienākuma – “Ārkārtēju apstākļu” jēdziens – Lidmašīna, kurai iepriekšējā lidojuma laikā pārvietojams iekāpšanas traps nodarījis bojājumus

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Rüsselsheim

Pamatlietas puses

Prasītājas: Sandy Siewert, Emma Siewert, Nele Siewert

Atbildētāja: Condor Flugdienst GmbH

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regulas (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91, 5. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tāds notikums kā pamatlietā, proti, lidostas pārvietojamā iekāpšanas trapa sadursme ar lidmašīnu, nevar tikt kvalificēts kā “ārkārtējs apstāklis”, kas atbrīvo gaisa pārvadātāju no tā kompensācijas izmaksāšanas pasažieriem pienākuma šīs lidmašīnas veikta lidojuma ilgas kavēšanās gadījumā.

____________

1 OV C 372, 20.10.2014.