Language of document :

Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 14 november 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Rüsselsheim - Duitsland) – Sandy Siewert e.a. / Condor Flugdienst GmbH

(Zaak C-394/14)1

[Prejudiciële verwijzing – Reglement voor de procesvoering – Artikel 99 – Luchtvervoer – Verordening (EG) nr. 261/2004 – Langdurige vertraging van vluchten – Compensatie voor luchtreizigers – Vrijstellingen van de verplichting van de luchtvaartmaatschappij tot betaling van compensatie – Begrip „buitengewone omstandigheden” – Schade aan het vliegtuig toegebracht door een mobiele vliegtuigtrap bij een vorige vlucht]

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Amtsgericht Rüsselsheim

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Sandy Siewert, Emma Siewert, Nele Siewert

Verwerende partij: Condor Flugdienst GmbH

Dictum

Artikel 5, lid 3, van verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 295/91 moet aldus worden uitgelegd, dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde botsing van een mobiele vliegtuigtrap van een luchthaven met een vliegtuig geen voorval is dat kan worden aangemerkt als „buitengewone omstandigheid” op grond waarvan de luchtvaartmaatschappij wordt vrijgesteld van haar verplichting de luchtreizigers compensatie te betalen bij een langdurige vertraging van een vlucht die door dit vliegtuig wordt uitgevoerd.

____________

1 PB C 372 van 20.10.2014.