Language of document : ECLI:EU:C:2014:2377

Sag C-394/14

Sandy Siewert m.fl.

mod

Condor Flugdienst GmbH

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Rüsselsheim)

»Præjudiciel forelæggelse – procesreglementet – artikel 99 – luftbefordring – forordning (EF) nr. 261/2004 – lang forsinkelse – passagerernes ret til kompensation – betingelserne for, at et transporterende luftfartsselskabs er fritaget for kompensationsforpligtelsen – begrebet »usædvanlige omstændigheder« – fly, der blev beskadiget af en mobil boardingtrappe under en tidligere flyvning«

Sammendrag – Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 14. november 2014

Transport – luftbefordring – forordning nr. 261/2004 – kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved flyaflysning – fritagelse for forpligtelsen til at betale kompensation – betingelse – usædvanlige omstændigheder – begreb – fly beskadiget af en mobil boardingtrappe – ikke omfattet – undtagelse

(Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 261/2004, art. 5, stk. 3)

Artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 261/2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning nr. 295/91 skal fortolkes således, at en begivenhed, såsom et sammenstød mellem en lufthavns mobile boardingtrappe og et fly, ikke kan kvalificeres som en »usædvanlig omstændighed«, der fritager det transporterende luftfartsselskab for forpligtelsen til at betale kompensation til passagerer i tilfælde af en lang forsinkelse på en flyvning, der foretages af dette fly.

Mobile boardingtrapper eller ramper må nødvendigvis anvendes i forbindelse med lufttransport af passagerer, eftersom de gør det muligt for disse at stige ind og ud af flyet, således at de transporterende luftfartsselskaber på regelmæssig basis befinder sig i situationer, der opstår som følge af anvendelsen af sådanne mobile trapper. Under disse omstændigheder skal et sammenstød mellem et fly og en sådan mobil trappe anses for en begivenhed, der indtræffer som et led i det transporterende luftfartsselskabs sædvanlige aktivitetsudøvelse. Hvis skaden derimod skyldes udefrakommende handlinger i forhold til en lufthavns normale tjenester, såsom sabotage- eller terrorhandlinger, er den omfattet af begrebet »usædvanlige omstændigheder«, hvilket det transporterende luftfartsselskab skal godtgøre for den nationale ret.

(jf. præmis 19 og 22 samt domskonkl.)