Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 11.11.2020 – Reprensus GmbH v. S-V Pavlovi Trejd EOOD

(asia C-591/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Reprensus GmbH

Vastapuoli: S-V Pavlovi Trejd EOOD

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/20121 7 artiklan 1 alakohdan a alakohtaa ja 2 alakohtaa tulkittava siten, että tuomioistuimen toimivalta tutkia sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausvastuuta koskeva asia koskee vahingonkorvauskannetta, kun kantaja on erehdyttämällä saatu tekemään kauppasopimus ja maksamaan kauppahinta?

____________

1 EUVL 2012, L 351, s. 1.