Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 11 november 2020 – Reprensus GmbH / S-V Pavlovi Trejd EOOD

(Zaak C-591/20)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Bundesgerichtshof

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekster en verzoekster tot Revision: Reprensus GmbH

Verweerster en verweerster in Revision: S-V Pavlovi Trejd EOOD

Prejudiciële vraag

Moeten artikel 7, punt 1, onder a), en artikel 7, punt 2, van verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken1 aldus worden uitgelegd, dat het voor verbintenissen uit onrechtmatige daad bevoegde gerecht kennis kan nemen van een vordering tot schadevergoeding, wanneer de verzoekende partij door bedrog is aangezet tot het sluiten van een koopovereenkomst en tot betaling van de koopprijs?

____________

1 PB 2012, L 351, blz. 1.