Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Østre Landsret (Danmark) den 9 november 2020 – Ligebehandlingsnævnet som för talan för A mot HK/ Danmark och HK/Privat

(Mål C-587/20)

Rättegångsspråk: danska

Hänskjutande domstol

Østre Landsret

Parter i det nationella målet

Sökande: Ligebehandlingsnævnet, som för talan för A

Svarande: HK/Danmark och HK/Privat

Intervenient: Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

Tolkningsfråga

Ska artikel 3.1 a i direktiv 2000/781 tolkas så, att en politiskt vald sektorordförande i en fackförening under de faktiska omständigheter som beskrivs [i begäran om förhandsavgörande] omfattas av direktivets tillämpningsområde?

____________

1 Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (EGT L 303,2000, s. 16).