Language of document : ECLI:EU:T:2019:417

ÜLDKOHTU OTSUS (kaheksas koda)

13. juuni 2019(*)

Ühenduse disainilahendus – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Registreeritud ühenduse disainilahendus, mis kujutab sõidukitele mõeldud sildihoidjat – Varasem disainilahendus – Tõendid avalikustamise kohta – Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 7 – Kehtetuks tunnistamise alus – Eristatavuse puudumine – Asjatundlik kasutaja – Autori vabadusaste – Erineva üldmulje puudumine – Määruse nr 6/2002 artikkel 6 ja artikli 25 lõike 1 punkt b

Kohtuasjas T‑74/18,

Visi/one GmbH, asukoht Remscheid (Saksamaa), esindaja: Rechtsanwalt H. Bourree ja Rechtsanwalt M. Bartz,

hageja,

versus

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), esindajad: S. Hanne ja D. Walicka,

kostja,

teine pool EUIPO apellatsioonikoja menetluses oli

EasyFix GmbH, asukoht Viin (Austria),

mille ese on hagi EUIPO kolmanda apellatsioonikoja 4. detsembri 2017. aasta otsuse (asi R 1424/2016‑3) peale, mis käsitleb EasyFixi ja Visi/one'i vahelist kehtetuks tunnistamise menetlust,

ÜLDKOHUS (kaheksas koda),

koosseisus: koja president A. M. Collins, kohtunikud M. Kancheva (ettekandja) ja G. De Baere,

kohtusekretär: ametnik E. Hendrix,

arvestades hagiavaldust, mis saabus Üldkohtu kantseleisse 6. veebruaril 2018,

arvestades vastust, mis saabus Üldkohtu kantseleisse 25. aprillil 2018,

arvestades Üldkohtu kirjalikku küsimust hagejale ning vastust, mille hageja sellele küsimusele andis ja mis saabus Üldkohtu kantseleisse 4. jaanuaril 2019,

arvestades 7. veebruaril 2019 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

otsuse

 Vaidluse taust

1        Hageja Visi/one GmbH esitas 28. novembril 2013 Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile (EUIPO) nõukogu 12. detsembri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta (EÜT 2002, L 3, lk 1; ELT eriväljaanne 13/27, lk 142) alusel taotluse – mis rahuldati – registreerida numbri 1391114-0001 all ühenduse disainilahendus, mida on kujutatud järgmistel vaadetel:

Image not found

2        Vaidlustatud disainilahendus on ette nähtud kasutamiseks järgmistes toodetes: „sildihoidjad, sõidukisildid“, mis kuuluvad 8. oktoobri 1968. aasta tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise klassifikatsiooni Locarno kokkuleppe (muudetud kujul) klassi 20.03. Disainilahendus avaldati 10. veebruari 2014. aasta väljaandes Bulletin des dessins ou modèles communautaires nr 2014/026.

3        EasyFix GmbH esitas 27. juulil 2015 vaidlustatud disainilahenduse kehtetuks tunnistamise taotluse määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punkti b alusel koostoimes sama määruse artiklitega 5 ja 6, põhjendusel et disainilahendus ei ole uudne ega eristatav.

4        Kehtetuks tunnistamise taotluse lisades A–E esitas EasyFix muu hulgas dokumendid, mida EUIPO kirjeldas järgmiselt: