Language of document :

Odvolanie podané 19. apríla 2021: Európsky parlament proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá rozšírená komora) z 3. februára 2021 vo veci T-17/19, Európsky parlament/Giulia Moi

(vec C-246/21 P)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľ: Európsky parlament (v zastúpení: S. Seyr, M. Windisch, T. Lazian, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: Giulia Moi

Návrhy odvolateľa

zrušiť napadnutý rozsudok,

rozhodnúť o spore predloženom Všeobecnému súdu tak, že sa vyhovie návrhom, ktoré Európsky parlament predložil v prvostupňovom konaní,

uložiť žalobkyni v prvostupňovom konaní povinnosť nahradiť trovy prvostupňového aj odvolacieho konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

– Prvý odvolací dôvod je založený na tom, že Všeobecný súd prekročil svoje právomoci a rozhodol ultra petita tým, že do predmetu sporu zahrnul rozhodnutie predsedu Európskeho parlamentu, ktorým sa konštatuje existencia obťažovania, a zrušil toto rozhodnutie (body 34, 37, 38 a 76 napadnutého rozsudku);

– Druhý odvolací dôvod je založený na tom, že Všeobecný súd porušil právo Parlamentu na obhajobu (body 35 a 36 napadnutého rozsudku);

– Tretí odvolací dôvod je založený na tom, že Všeobecný súd porušil článok 263 šiesty odsek ZFEÚ tým, že nezohľadnil nedodržanie lehoty stanovenej v tomto odseku na podanie žaloby o neplatnosť, ako aj tým, že do predmetu sporu zahrnul rozhodnutie predsedu Európskeho parlamentu, ktoré medzičasom nadobudlo právoplatnosť a ktorým sa konštatuje existencia obťažovania (body 76 a 77 napadnutého rozsudku);

– Štvrtý odvolací dôvod je založený na tom, že Všeobecný súd porušil 232 ZFEÚ tým, že nezohľadnil právomoc Parlamentu slobodne si usporiadať vlastné spôsoby činnosti, ako to stanovujú vnútorné predpisy o postupe pri obťažovaní v prípadoch zahŕňajúcich poslancov a rokovací poriadok Parlamentu, najmä články 166 a 167, účinné v čase skutkových okolností, týkajúce sa ukladania sankcií (body 12, 13, 63, 66, 129 a 132 napadnutého rozsudku).

____________