Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 25. mája 2011 - Bombín Bombín/Komisia

(vec F-22/10)1

(Verejná služba - Úradníci - Pracovné voľno z osobných dôvodov - Riadna dovolenka - Prenesenie dovolenky - Úradník, ktorý ukončil svoju službu - Finančná náhrada)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Luis María Bombín Bombín (Rím, Taliansko) (v zastúpení: R. Pardo Pedernera, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: D. Martin a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba smerujúca k zrušeniu rozhodnutia Komisie, ktorým bolo žalobcovi pri jeho odchode do dôchodku zamietnuté poskytnutie finančnej náhrady za viac než dvanásť dní nevyčerpanej dovolenky

Výrok rozsudku

1.    Žaloba L. M. Bombín Bombína sa zamieta.

2.    L. M. Bombín Bombín znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 148, 5.6.2010, s. 54.