Language of document : ECLI:EU:F:2011:14

UZNESENIE PREDSEDU DRUHEJ KOMORY SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

z 15. februára 2011

Vec F‑18/10

Georges Capidis

proti

Európskej komisii

„Urovnanie sporu zmierom na podnet Súdu pre verejnú službu – Výmaz“

Predmet: Žaloba podaná podľa článkov 236 ES a 152 AE, ktorou G. Capidis navrhuje zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 30. apríla 2009, ktorým mu bol uložený disciplinárny postih zaradenia do nižšej platovej triedy o jednu triedu

Rozhodnutie: Vec F‑18/10, Capidis/Komisia, sa vymaže z registra Súdu pre verejnú službu. Účastníci konania znášajú trovy konania podľa dohody, ktorú uzatvorili.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Urovnanie sporu zmierom na Súde pre verejnú službu – Výmaz z registra

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 69)