Language of document : ECLI:EU:F:2011:24

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(druhý senát)

16. března 2011

Věc F‑21/10

Luigi Marcuccio

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Žaloba na náhradu škody – Protiprávnost – Zaslání dopisu týkajícího se nákladů vynaložených ve věci advokátovi, který žalobce v této věci zastupoval – Žaloba zjevně postrádající jakékoli právní opodstatnění – Článek 94 jednacího řádu“

Předmět: Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se L. Marcuccio domáhá zaprvé zrušení rozhodnutí Komise, kterým se zamítá návrh žalobce na náhradu škody, jež podle žalobce vznikla v důsledku toho, že byl jeho zástupci ve věci, v níž bylo vydáno usnesení Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 17. května 2006, Marcuccio v. Komise (T‑241/03), zaslán dopis týkající se náhrady výdajů v uvedené věci, a zadruhé toho, aby byla Komisi uložena povinnost nahradit mu škodu

Rozhodnutí:      Žaloba se zamítá jako zcela postrádající jakékoli právní opodstatnění. Žalobce ponese všechny náklady řízení. Žalobci se ukládá povinnost uhradit Soudu částku 2 000 eur.

Shrnutí

1.      Úředníci – Žaloba – Žaloba na náhradu škody – Návrh na zrušení rozhodnutí vydaného před zahájením soudního řízení, kterým byl zamítnut návrh na náhradu škody

(Služební řád úředníků, články 90 a 91)

2.      Řízení – Náklady řízení – Náklady způsobené Soudu pro veřejnou službu bezdůvodně nebo zlovolně v důsledku zneužívající žaloby úředníka

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, článek 94)

1.      Návrhová žádání směřující ke zrušení rozhodnutí orgánu, kterým byl zamítnut návrh na náhradu škody během stádia předcházejícího soudnímu řízení, nelze posuzovat nezávisle na návrhových žádáních směřujících k náhradě škody.

(viz body 19 a 20)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 14. října 2004, I v. Soudní dvůr, T‑256/02, bod 47 a citovaná judikatura

2.      Podle článku 94 jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu platí, že vynaložil-li Soud náklady, kterým bylo možno předejít, zejména má-li žaloba zjevně zneužívající charakter, může účastníku řízení, který je způsobil, uložit jejich úplnou nebo částečnou náhradu, aniž by výše této náhrady mohla přesáhnout částku 2 000 eur.

Toto ustanovení je třeba použít v případě žaloby úředníka, jehož mnohé jiné žaloby podané k unijním soudům již byly přinejmenším zčásti odmítnuty jako zjevně nepřípustné nebo zamítnuty jako zjevně postrádající jakékoli právní opodstatnění a jehož žaloba je zjevně bezdůvodná a zlovolná, neboť žalobce zvolil soudní cestu bez jakéhokoli odůvodnění.

(viz body 33, 35 a 36)

Odkazy:

Soudní dvůr: 9. prosince 2009, Marcuccio v. Komise, C‑513/08 P; 9. prosince 2009, Marcuccio v. Komise, C‑528/08 P

Soud prvního stupně: 9. září 2008, Marcuccio v. Komise, T‑143/08; 9. září 2008, Marcuccio v. Komise, T‑144/08; 26. června 2009, Marcuccio v. Komise, T‑114/08 P; 28. září 2009, Marcuccio v. Komise, T‑46/08 P

Tribunál Evropské unie: 23. března 2010, Marcuccio v. Komise, T‑16/09 P; 28. října 2010, Marcuccio v. Komise, T‑32/09 P

Soud pro veřejnou službu: 11. května 2007, Marcuccio v. Komise, F‑2/06; 6. prosince 2007, Marcuccio v. Komise, F‑40/06; 14. prosince 2007, Marcuccio v. Komise, F‑21/07; 4. listopadu 2008, Marcuccio v. Komise, F‑18/07; 4. listopadu 2008, Marcuccio v. Komise, F‑87/07; 18. února 2009, Marcuccio v. Komise, F‑70/07; 31. března 2009, Marcuccio v. Komise, F‑146/07, který je předmětem kasačního opravného prostředku projednávaného před Tribunálem Evropské unie, věc T‑239/09 P; 20. července 2009, Marcuccio v. Komise, F‑86/07, který je předmětem kasačního opravného prostředku projednávaného před Tribunálem Evropské unie, věc T‑402/09 P; 7. října 2009, Marcuccio v. Komise, F‑122/07; 7. října 2009, Marcuccio v. Komise, F‑3/08