Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 29 marca 2010 r. - Marsili przeciwko Komisji

(Sprawa F-19/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Letizia Marsili (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci K. Van Maldegem, C. Mereu i M. Velardo)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o niewpisaniu skarżącej na listę rezerwową konkursu EPSO/AST/51/08 oraz naprawienie szkody poniesionej przez skarżącą.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej z dnia 17 grudnia 2009 r. o niewpisaniu skarżącej na listę konkursu EPSO/AST/51/08 i zasądzenie od pozwanej odszkodowania oszacowanego tymczasowo na 1 EUR, które zostanie określone dokładniej w trakcie postępowania oraz odsetek w wysokości 6,75% w odniesieniu do doznanej krzywdy i poniesionej szkody;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________