Language of document :

Žaloba podaná 18. marca 2010 - Capidis/Komisia

(vec F-18/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Georges Capidis (Zellik, Belgicko) a i. (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia uložiť žalobcovi disciplinárny trest zaradenia do o jednu triedu nižšej platovej triedy

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutie uložiť žalobcovi disciplinárny trest zaradenia do o jednu triedu nižšej platovej triedy podľa článku 9 ods. 1 písm. f) prílohy IX služobného poriadku,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________