Language of document :

15. märtsil 2010 esitatud hagi - Daake versus Siseturu Ühtlustamise Amet

(kohtuasi F-17/10)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Simone Daake (Alicante, Hispaania) (esindaja: Rechtsanwalt H. Tettenborn)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti 4. detsembri 2009. aasta otsus, millega keelduti hüvitamast hagejale tekkinud kahju

Hageja nõuded

kohustada Siseturu Ühtlustamise Ametit hüvitama hageja varaline kahju, milleks on vahe

ühelt poolt muude teenistujate teenistustingimuste artikli 3a alusel talle kui formaalselt lepingulisele töötajale tegelikult makstud tasu 1. novembrist 2005 kuni 31. oktoobrini 2008 ning talle alates 1. novembrist 2008 tänaseni makstud töötuskindlustushüvitise

ning teiselt poolt talle kui ajutisele töötajale muude teenistujate teenistustingimuste artikli 2a alusel 1. novembrist 2005 kuni 31. oktoobrini 2008 maksmisele kuuluva tasu ning talle 1. novembrist 2008 tänaseni maksmisele kuuluva töötuskindlustushüvitise vahel, mis on arvutatud muude teenistujate teenistustingimuste artikli 2a alusel 2008. oktoobri eest maksmisele kuuluva töötasu alusel,

lisaks hüvitama varaline kaotus, mis on seeläbi tekkinud vanaduspensioni ning muude hüvitiste, tasude ja soodustuse osas arvestades mõistlikku ja hageja töötulemustele vastavat ametialast edutamist 1. aprilliks 2008,

samuti kui see on vajalik taotletud kahju hüvitamiseks, tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti 6. mai 2009. aasta ja 4. detsembri 2009. aasta otsused;

kohustada Siseturu Ühtlustamise Ametit hüvitama hagejale teiste Siseturu Ühtlustamise Ameti töötajatega võrreldes toimunud diskrimineerimise tõttu tekkinud mittevaraline kahju, mille suuruse määrab kindlaks kohus;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

____________