Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Grenada (Španielsko) 1. apríla 2015 – Francisco Gutiérrez Naranjo/BBK Bank Cajasur, S.A.U.

(vec C-154/15)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Grenada

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Francisco Gutiérrez Naranjo

Žalovaná: BBK Bank Cajasur, S.A.U.

Prejudiciálne otázky

1.    Je výklad týkajúci sa pojmu „nezáväznosť“ obsiahnutého v článku 6 ods. 1 smernice 93/13/EHS1 v tomto prípade zlučiteľný s výkladom, z ktorého vyplýva, že rozhodnutie o určení neplatnosti uvedenej podmienky vyvoláva účinky až od vyhlásenia tejto podmienky za neplatnú, čiže aj keď sa určí jej neplatnosť, zostanú účinky, ktoré táto podmienka vyvolala počas svojej platnosti, platné a účinné?2.    Je upustenie od používania určitej podmienky, ktoré možno nariadiť (v súlade s článkom 6 ods. 1 a článkom 7 ods. 1) v konaní o individuálnej žalobe podanej spotrebiteľom, ak sa určí jej neplatnosť, zlučiteľné s obmedzením účinkov uvedenej neplatnosti? Je možné, aby (súdy) zmiernili povinnosť predajcu alebo dodávateľa vrátiť sumy, ktoré zaplatil spotrebiteľ na základe podmienky, ktorá bola neskôr vyhlásená za neplatnú od počiatku pre nedostatok informácií, resp. transparentnosti?