Language of document : ECLI:EU:C:2016:980

Spojené veci C154/15, C307/15 a C308/15

Francisco Gutiérrez NaranjoprotiCajasur Banco SAU,

Ana María Palacios MartínezprotiBanco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA)

a

Banco Popular Español SAprotiEmiliovi Irlesovi LópezoviaTerese Torresovej Andreuovej

(návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podali Juzgado de lo Mercantil no 1 de Granada, ako aj Audiencia Provincial de Alicante)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 93/13/EHS – Spotrebiteľské zmluvy – Hypotekárne úvery – Nekalé podmienky – Článok 4 ods. 2 – Článok 6 ods. 1 – Vyhlásenie neplatnosti – Časové obmedzenie účinkov vyhlásenia neplatnosti nekalej podmienky vnútroštátnym súdom“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 21. decembra 2016

1.        Ochrana spotrebiteľov – Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách – Smernica 93/13 – Konštatovanie nekalej povahy podmienky – Rozsah – Zmena obsahu nekalej podmienky vnútroštátnym súdom – Neprípustnosť

(Smernica Rady 93/13, dvadsiate štvrté odôvodnenie a článok 6 ods. 1 a článok 7 ods. 1)

2.        Ochrana spotrebiteľov – Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách – Smernica 93/13 – Povinnosť vnútroštátneho súdu preskúmať bez návrhu nekalú povahu podmienky uvedenej v zmluve, ktorú má posúdiť

(Smernica Rady 93/13)

3.        Ochrana spotrebiteľov – Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách – Smernica 93/13 – Konštatovanie nekalej povahy podmienky – Rozsah – Povinnosť vnútroštátneho súdu ex offo vyvodiť všetky dôsledky vyplývajúce z uvedeného konštatovania

(Smernica Rady 93/13, článok 6 ods. 1)

4.        Ochrana spotrebiteľov – Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách – Smernica 93/13 – Konštatovanie nekalej povahy podmienky – Rozsah – Vnútroštátna judikatúra umožňujúca časové obmedzenie reštitučných účinkov súvisiacich so súdnym určením nekalej povahy zmluvnej podmienky – Neprípustnosť

(Smernica Rady 93/13, článok 3 ods. 1, článok 6 ods. 1 a článok 7 ods. 1)

1.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 57, 60)

2.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri bod 58)

3.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri bod 59)

4.      Článok 6 ods. 1 smernice 93/13 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej judikatúre, ktorá časovo obmedzuje reštitučné účinky súvisiace so súdnym určením nekalej povahy podmienky v zmysle článku 3 ods. 1 tejto smernice, ktorú obsahuje spotrebiteľská zmluva uzavretá s predajcom alebo obchodníkom, len na sumy, ktoré boli neoprávnene zaplatené podľa tejto podmienky po vyhlásení súdneho rozhodnutia, ktorým bola určená táto nekalá povaha.

Článok 6 ods. 1 smernice 93/13 sa má vykladať v tom zmysle, že zmluvnú podmienku, ktorá bola vyhlásená za nekalú, treba v zásade chápať tak, že nikdy neexistovala, takže nemôže voči spotrebiteľovi vyvolávať účinky. Určenie nekalej povahy tejto podmienky súdnym rozhodnutím v zásade preto musí viesť k navráteniu právnej a skutkovej situácie spotrebiteľa, v ktorej by sa nachádzal, ak by uvedená podmienka neexistovala. Povinnosť vnútroštátneho súdu neuplatniť nekalú zmluvnú podmienku, ktorá ukladá zaplatenie súm, ktoré sa preukážu ako neoprávnené, má v zásade teda reštitučný účinok, ktorý sa vzťahuje na tieto isté sumy. Neexistencia tohto reštitučného účinku by totiž mohla spochybniť odradzujúci účinok, ktorý článok 6 ods. 1 smernice 93/13 v spojení s článkom 7 ods. 1 tejto smernice rozšíril na určenie nekalej povahy podmienok obsiahnutých v zmluvách uzatvorených so spotrebiteľom zo strany predajcu alebo dodávateľa.

Vnútroštátny právny rámec ochrany, ktorú spotrebiteľom zaručuje smernica 93/13, však nemôže zmeniť rozsah a v dôsledku toho ani podstatu tejto ochrany a takisto spochybniť posilnenie účinnosti uvedenej ochrany prijatím jednotných právnych pravidiel týkajúcich sa nekalých podmienok, o čo sa snažil normotvorca Európskej únie, ako je uvedené aj v desiatom odôvodnení smernice 93/13. Hoci členským štátom v dôsledku toho prislúcha, aby prostredníctvom svojho vnútroštátneho práva definovali metódy, v rámci ktorých je preukázané určenie nekalej povahy podmienky obsiahnutej v zmluve, a či konkrétne právne účinky tohto určenia sú materiálnej povahy, nič to nemení na skutočnosti, že toto určenie musí umožniť navrátenie právnej a skutkovej situácie, v ktorej by sa spotrebiteľ nachádzal, ak by táto nekalá podmienka neexistovala, najmä na základe práva vrátenia výhod, ktoré predajca alebo dodávateľ neoprávnene prijal na základe uvedenej nekalej podmienky na ujmu spotrebiteľa.

Za týchto okolností podmienky stanovené vnútroštátnym právom, na ktoré odkazuje článok 6 ods. 1 smernice 93/13, teda nemôžu mať vplyv na podstatu práva, ktoré spotrebiteľom priznáva toto ustanovenie, t. j. nebyť viazaný podmienkou, ktorá bola vyhlásená za nekalú.

Z toho vyplýva, že vnútroštátna judikatúra týkajúca sa časového obmedzenia právnych účinkov vyplývajúceho z určenia nekalej povahy zmluvnej podmienky na základe článku 6 ods. 1 smernice 93/13 umožňuje zabezpečiť len obmedzenú ochranu spotrebiteľov. Takáto ochrana sa tak zdá byť neúplná a nedostatočná a nepredstavuje dostatočný ani účinný prostriedok na zabránenie používania tohto druhu podmienok, čo je v rozpore s tým, čo stanovuje článok 7 ods. 1 tejto smernice. Za týchto podmienok vzhľadom na to, že vnútroštátne súdy sú viazané výkladom práva Únie Súdnym dvorom, musia na základe vlastnej právomoci neuplatniť časové obmedzenie účinkov vyplývajúce z takejto judikatúry, pretože toto obmedzenie sa nezdá byť zlučiteľné s týmto právom.

Článok 6 ods. 1 smernice 93/13 sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej judikatúre, ktorá časovo obmedzuje reštitučné účinky súvisiace s určením nekalej povahy podmienky v zmysle článku 3 ods. 1 tejto smernice, ktorú obsahuje spotrebiteľská zmluva uzavretá s predajcom alebo obchodníkom, len na sumy, ktoré boli neoprávnene splatené podľa tejto podmienky po vyhlásení súdneho rozhodnutia, ktorým bola určená táto nekalá povaha.

(pozri body 61 – 63, 65, 66, 71, 73 – 75 a výrok)