Language of document :

5. detsembril 2020 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Slovaki Vabariik

(kohtuasi C-661/20)

Kohtumenetluse keel: slovaki

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Hermes, R. Lindenthal)

Kostja: Slovaki Vabariik

Hageja nõuded

Hageja palub Euroopa Kohtul:

tuvastada, et kuna Slovaki Vabariik kehtestas erandid, mis puudutavad metsamajandamiskavasid ja nende muudatusi, juhuslikku metsaraiet ja metsandusalaste riskide ennetamist ning loodusõnnetuste põhjustatud kahju tagajärgede kõrvaldamist, ja mille kohaselt loetletud valdkonnad on vabastatud nõudest, et kui need võivad mõjutada oluliselt Natura 2000 alasid, tuleb nende suhtes läbi viia puudutatud ala kohta käiv asjakohane ja ala kaitse-eesmärke arvestav keskkonnamõju hindamine, siis on Slovaki Vabariik rikkunud kohustusi, mis tulenevad talle nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 92/43/EMÜ, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta1 artikli 6 lõikest 3 ja artiklist 7;

tuvastada, et kuna Slovaki Vabariik ei võtnud sobivaid meetmeid, et ennetada looduslike elupaikade kahjustamist ja häireid, millel on oluline mõju hariliku metsise kaitseks määratud erikaitsealadele (OCHÚ Madal-Tatra SKCHVU018, OCHÚ Tatrad SKCHVU030, OCHÚ Suur-Fatra SKCHVU033, OCHÚ Muránska tasandik-Stolica SKCHVU017, OCHÚ Chočské mäed SKCHVU050, OCHÚ Horná Orava SKCHVU008, OCHÚ Voloveci mäestik SKCHVU036, OCHÚ Väike-Fatra SKCHVU013, OCHÚ Poľana SKCHVU022, OCHÚ Slovenský Raj SKCHVU053, OCHÚ Levočské mäed SKCHVU051 ning OCHÚ Strážovské mäed SKCHVU028), siis on Slovaki Vabariik rikkunud kohustusi, mis tulenevad talle nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 92/43/EMÜ, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta artikli 6 lõikest 2 ja artiklist 7;

tuvastada, et kuna Slovaki Vabariik on jätnud võtmata erikaitsemeetmed seoses hariliku metsise elupaikadega OCHÚ Madal-Tatra SKCHVU018, OCHÚ Tatrad SKCHVU030, OCHÚ Suur-Fatra SKCHVU033, OCHÚ Muránska tasandik-Stolica SKCHVU017, OCHÚ Voloveci mäestik SKCHVU036, OCHÚ SKCHVU013 Väike-Fatra ning OCHÚ Levočské mäed SKCHVU051, mis on mõeldud selle liigi kaitseks ning ellujäämise ja paljunemise tagamiseks tema levikualal, siis on Slovaki Vabariik rikkunud kohustusi, mis tulenevad talle Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/147/EÜ, loodusliku linnustiku kaitse kohta2 artikli 4 lõikest 1 ning

mõista kohtukulud välja Slovaki Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Elupaikade direktiivi artikli 6 lõike 3 järgi tuleb iga kava või projekti, mis ei ole otseselt seotud ala kaitsekorraldusega või ei ole selleks otseselt vajalik, kuid mis tõenäoliselt avaldab alale olulist mõju, asjakohaselt hinnata seoses tagajärgedega, mida see ala kaitse-eesmärkidele avaldab. Liikmesriigi pädevad asutused võivad anda kavale või projektile kava või projekti tagajärgede hindamise järelduste alusel nõusoleku alles pärast seda, kui nad on kindlaks teinud, et see ei avalda asjaomase ala terviklikkusele negatiivset mõju. Slovaki Vabariigis ei taga looduskaitseseadus ega metsakaitseseadus, et metsamajandamiskavad ja nende muudatused, juhuslik metsaraie ja metsade suhtes eksisteerivate riskide ennetamine ning loodusõnnetuste põhjustatud kahju tagajärgede kõrvaldamine oleks allutatud kohustusele hinnata sobival viisil nende keskkonnamõju Natura 2000 aladele. Elupaikade direktiivi artikli 6 lõiget 3 ega artiklit 7 ei ole põhjendatud arvamuses kehtestatud tähtaja lõpuks sobival viisil üle võetud ja see toob endaga senini jätkuvalt kaasa probleeme.

Elupaikade direktiivi artikli 6 lõike 2 järgi võtavad liikmesriigid vajalikke meetmeid, et vältida erikaitsealadel looduslike elupaikade ja liikide elupaikade halvenemist ning selliste liikide häirimist, mille kaitseks alad on määratud, kuivõrd selline häirimine võib oluliselt mõjutada käesoleva direktiivi eesmärkide täitmist. Elupaikade direktiivi artikli 7 kohaselt kohaldatakse eespool viidatud sätet ka Euroopa Liidu tähtsusega alade ja linnudirektiivi kohaste erikaitsealade suhtes. Slovaki Vabariik on järk-järgult määranud 12 erikaitseala kaitsmaks harilikku metsist, kes on linnudirektiivi I lisas nimetatud linnuliik. Slovaki Vabariik ei ole aga võtnud vajalikke meeteid, et vältida hariliku metsise elupaikade kahjustamist ja selle liigi olulist häirimist nimetatud 12 erikaitsealal.

Slovaki Vabariik oli vastavalt linnudirektiivi artikli 4 lõikele 1 kohustatud hariliku metsise kaitsmiseks määratud 12 erikaitsealal võtma erimeetmeid, mis hõlmasid erikaitse-eesmärkide kehtestamist. Põhjendatud arvamuses määratud tähtaja möödumise ega ka käesoleva hagi esitamise seisuga ei olnud Slovaki Vabariik kehtestanud looduskaitseseaduse alusel kavasid hariliku metsise kaitsealuste elupaikade haldamiseks 7 erikaitsealal.

____________

1 EÜT 1992, L 206, lk 7; ELT eriväljaanne 15/02, lk 102.

2 ELT 2010, L 20, lk 7.