Language of document :

Tužba podnesena 5. prosinca 2020. – Europska komisija/Slovačka Republika

(predmet C-661/20)

Jezik postupka: slovački

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: C. Hermes, R. Lindenthal, agenti)

Tuženik: Slovačka Republika

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

utvrdi da je Slovačka Republika povrijedila obveze koje ima na temelju članka 6. stavka 3. u vezi s člankom 7. Direktive Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore1 time što je programe upravljanja šumama i njihove izmjene, usputne sječe drva i mjere sprečavanja opasnosti za šume i eliminacije štetnih posljedica uzrokovanih prirodnim katastrofama, izuzela iz obveze da, u slučaju kada mogu bitno utjecati na područje mreže Natura 2000, podliježu odgovarajućoj ocjeni njihovih učinaka na predmetna područja sa stajališta ciljeva zaštite tih područja,

utvrdi da je Slovačka Republika povrijedila obveze koje ima na temelju članka 6. stavka 2. u vezi s člankom 7. Direktive Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore time što nije poduzela odgovarajuće radnje s ciljem sprečavanja pogoršanja stanja staništa i značajnih uznemiravanja posebnih područja određenih za zaštitu tetrijeba gluhana (PZP Nízke Tatry SKCHVU018, PZP Tatry SKCHVU030, PZP Veľká Fatra SKCHVU033, PZP Muránska planina-Stolica SKCHVU017, PZP Chočské vrchy SKCHVU050, PZP Horná Orava SKCHVU008, PZP Volovské vrchy SKCHVU036, PZP Malá Fatra SKCHVU013, PZP Poľana SKCHVU022, PZP Slovenský Raj SKCHVU053, PZP Levočské vrchy SKCHVU051 i PZP Strážovské vrchy SKCHVU028),

utvrdi da je Slovačka Republika povrijedila obveze koje ima na temelju članka 4. stavka 1. Direktive 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica2 time što nije poduzela posebne mjere zaštite u odnosu na staništa tetrijeba gluhana u okviru PZP Nízke Tatry SKCHVU018, PZP Tatry SKCHVU030, PZP Veľká Fatra SKCHVU033, PZP Muránska planina-Stolica SKCHVU017, PZP Volovské vrchy SKCHVU036, PZP SKCHVU013 Malá Fatra i PZP Levočské vrchy SKCHVU051, određenih za zaštitu te vrste s ciljem osiguranja njegovog preživljavanja i razmnožavanja na njihovom području raširenosti, i

Slovačkoj Republici naloži snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U skladu s člankom 6. stavkom 3. Direktive o staništima svaki plan ili projekt koji nije izravno povezan s upravljanjem područjem ili potreban za njegovo upravljanje, ali bi na njega mogao imati značajan utjecaj, predmet je ocjene prihvatljivosti utjecaja koje bi mogao imati na ta područje, s obzirom na ciljeve očuvanja područja. Nadležna tijela državne vlasti mogu u svjetlu zaključaka procjene utjecaja na područje odobriti plan ili projekt tek nakon što se uvjere da on neće negativno utjecati na cjelovitost dotičnog područja. U Slovačkoj Republici zakon o zaštiti prirode i zakon o šumama ne osiguravaju da programi upravljanja šumama i njihove izmjene, usputne sječe drva i mjere sprečavanja opasnosti za šume i eliminacije štetnih posljedica uzrokovanih prirodnim katastrofama podliježu odgovarajućoj ocjeni njihovih učinaka na područja mreže Natura 2000. U trenutku isteka roka određenog u obrazloženom mišljenju nisu pravilno preneseni članak 6. stavak 3. u vezi s člankom 7. Direktive o staništima, što nastavlja uzrokovati probleme.

U skladu s člankom 6. stavkom 2. Direktive o staništima države članice poduzimaju odgovarajuće korake kako bi se u posebnim područjima očuvanja izbjeglo pogoršanje prirodnih staništa i staništa vrsta, kao i uznemiravanje vrsta za koje su ta područja određena, u mjeri u kojoj bi takvo uznemiravanje moglo utjecati na ciljeve te direktive. U skladu s člankom 7. Direktive o staništima, taj se propis primjenjuje i na područja od značaja za Uniju, kao i na posebna zaštićena područja na osnovi Direktive o pticama. Slovačka je na osnovi članka 4. stavka 1. Direktive o pticama odredila 12 posebnih zaštićenih područja radi zaštite tetrijeba gluhana, koji je vrsta iz Priloga I. Direktivi o pticama. Međutim, Slovačka nije poduzela odgovarajuće mjere s ciljem sprečavanja pogoršanja stanja staništa tetrijeba gluhana i s ciljem sprečavanja značajnog uznemiravanja te vrste na tih 12 posebnih zaštićenih područja.

Slovačka Republika je na osnovi članka 4. stavkom 1. Direktive o pticama imala obvezu donijeti posebne mjere na 12 posebnih zaštićenih područja određenih radi zaštite tetrijeba gluhana, kao i utvrditi posebne ciljeve zaštite. U trenutku isteka roka određenog u obrazloženom mišljenju i u trenutku podnošenja ove tužbe, Slovačka Republika još nije donijela programe potpore za područja zaštićena na osnovi zakona o zaštiti prirode u pogledu staništa tetrijeba gluhana u sedam posebnih zaštićenih područja.

____________

1 SL 1992., L 206, str. 7.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 2., str. 14.

2 SL 2010., L 20, str. 7.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 32., str. 128.