Language of document :

Жалба, подадена на 21 април 2020 г. — Fidia farmaceutici/EUIPO — Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutial Laboratories („HYAL“)

(Дело T-215/20)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Fidia farmaceutici SpA (Абано Терме, Италия) (представители: R. Kunz-Hallstein и H. Kunz-Hallstein, адвокати)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutial Laboratories SA (Атина, Гърция)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „HYAL“ — марка на Европейския съюз № 2 430 221

Производство пред EUIPO: производство по отмяна

Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на EUIPO от 24 януари 2020 г. по преписка R 613/2019-5

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски, при условията на евентуалност, ако другата страна в производството пред апелативния състав встъпи в съдебното производство, да осъди EUIPO и встъпилата страна да заплатят съдебните разноски.

Изложени основания

нарушение на член 165, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета,

нарушение на член 32, буква е) и член 39, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/625 на Комисията.

нарушение на член 94, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета,

нарушение на член 95, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета,

нарушение на член 59, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета,

нарушение на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.

____________