Language of document :

d:\documents\tra-doc\t-2020-0215\tra-doc-et-req_comm-t-0215-2020-202003720-02_00.doc

21. aprillil 2020 esitatud hagi – Fidia farmaceutici vs. EUIPO – Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutial Laboratories (HYAL)

(kohtuasi T-215/20)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Fidia farmaceutici SpA (Abano Terme, Itaalia) (esindajad: advokaadid R. Kunz Hallstein ja H. Kunz-Hallstein)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutial Laboratories SA (Ateena, Kreeka)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: hageja Üldkohtus

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „HYAL“ – ELi kaubamärk nr 2 430 221

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 24. jaanuari 2020. aasta otsus asjas R 613/2019-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt; teise võimalusena, apellatsioonikoja menetluse teise poole menetlusse astumise korral mõista kohtukulud välja solidaarselt EUIPO-lt ja menetlusse astujalt.

Väited

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 176 lõike 1 rikkumine;

komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/625 artikli 32 punkti f ja artikli 39 lõike 5 rikkumine;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 94 lõike 1 rikkumine;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 95 lõike 1 rikkumine;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 59 lõike 1 rikkumine;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti c rikkumine.

____________