Language of document :

Wyrok Sądu z dnia 16 czerwca 2021 r. – Fidia farmaceutici / EUIPO – Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories (HYAL)

(Sprawa T-215/20)1

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy HYAL – Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001] – Prawo do bycia wysłuchanym – Zasada kontradyktoryjności – Obowiązek uzasadnienia – Dobra administracja i równość traktowania – Artykuł 165 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Fidia farmaceutici SpA (Abano Terme, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci R. Kunz-Hallstein i H.P. Kunz-Hallstein)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: E. Śliwinska, V. Ruzek i H. O’Neill, pełnomocnicy).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories SA (Ateny, Grecja) (przedstawiciele: adwokaci C. Chrysanthis, P.-V. Chardalia i A. Vasilogamvrou)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 24 stycznia 2020 r. (sprawa R 613/2019-5), dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku towarowego między Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories a Fidia farmaceutici.

Sentencja

Skarga zostaje oddalona.

Fidia farmaceutici SpA zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1     Dz.U. C 201 z 15.6.2020.