Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. júna 2021 – Fidia farmaceutici/EUIPO – Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories (HYAL)

(vec T-215/20)1

(„Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Slovná ochranná známka Európskej únie HYAL – Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 59 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Absolútny dôvod zamietnutia – Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Právo byť vypočutý – Zásada kontradiktórnosti – Povinnosť odôvodnenia – Riadna správa vecí verejných a rovnosť zaobchádzania – Článok 165 ods. 1 nariadenia 2017/1001“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fidia farmaceutici SpA (Abano Terme, Taliansko) (v zastúpení: R. Kunz-Hallstein a H. P. Kunz-Hallstein, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: E. Sliwinska, V. Ruzek a H. O’Neill, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories SA (Atény, Grécko) (v zastúpení: C. Chrysanthis, P.-V. Chardalia a A. Vasilogamvrou, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu EUIPO z 24. januára 2020 (vec R 613/2019-5) týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi spoločnosťami Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories a Fidia farmaceutici

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Fidia farmaceutici SpA je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 201, 15.6.2020.