Language of document :

Žaloba podaná dne 17. července 2023 – Polská republika v. Evropský parlament a Rada Evropské unie

(Věc C-445/23)

Jednací jazyk: polština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Polská republika (zástupci: B. Majczyna, zmocněnec)

Žalovaní: Evropský parlament a Rada Evropské unie

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil v plném rozsahu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/852 ze dne 19. dubna 2023, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/1814, pokud jde o počet povolenek, které mají být umístěny do rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů do roku 20301 ;

uložil Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

1) žalobní důvod vycházející z porušení čl. 192 odst. 2 písm. c) SFEU

Dle názoru Polska se žalované orgány dopustily porušení čl. 192 odst. 2 písm. c) SFEU tím, že napadené rozhodnutí nepřijaly na základě tohoto ustanovení Smlouvy, které vyžaduje jednomyslné rozhodnutí Rady, a to navzdory skutečnosti, že napadené rozhodnutí významně ovlivňuje volbu členského státu mezi různými energetickými zdroji a základní skladbu jeho zásobování energií.

2) žalobní důvod vycházející z porušení zásady energetické solidarity stanovené v čl. 194 odst. 1 písm. b) SFEU

Dle názoru Polska se žalované orgány dopustily porušení čl. 194 odst. 1 písm. b) SFEU tím, že na roky 2024-2030 ponechaly v platnosti hodnoty uvedené v čl. 1 odst. 5 rozhodnutí 2015/1814, což ohrožuje energetickou bezpečnost Polska, bez zohlednění zájmů jednotlivých eventuálně zainteresovaných členských států a bez poměření jejich zájmů proti zájmům Unie.

3) žalobní důvod vycházející z porušení čl. 3 odst. 1 a 3 SEU v důsledku přijetí rozhodnutí 2023/852, které snižuje blahobyt obyvatel Evropské unie a vzájemnou sociální soudržnost členských států

Dle názoru Polska se žalované orgány přijetím rozhodnutí 2023/852 dopustily porušení čl. 3 odst. 1 a 3 SEU, neboť toto rozhodnutí může vést k poklesu zaměstnanosti v hornictví a k nárůstu nezaměstnanosti a důsledku toho k větší sociální nerovnosti mezi členskými státy a zvýšenému sociálnímu vyloučení.

4) žalobní důvod vycházející z porušení čl. 13 odst. 2 SEU, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí 2015/1814, v důsledku neodpovídajícího posouzení vlivů, a z porušení zásady proporcionality (čl. 5 odst. 4 SEU)

Dle názoru Polska se žalované orgány dopustily porušení čl. 13 odst. 2 SEU, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí 2015/1814, neboť rozhodnutí 2023/852 přijaly na základě nekompletního, neaktuálního a nesprávně provedeného posouzení vlivů, k jehož přípravě byly použity údaje nezohledňující ozbrojený útok Ruska proti Ukrajině a z toho vzešlou energetickou krizi. Žalované orgány rovněž jednaly v rozporu se zásadou proporcionality (čl. 5 odst. 4 SEU), když na roky 2024-2030 ponechaly v platnosti hodnoty uvedené v čl. 1 odst. 5 rozhodnutí 2015/1814, bez provedení spolehlivých analýz odůvodňujících takové rozhodnutí.

____________

1 Úř. věst. 2023, L 110, s. 21.