Language of document :

Žaloba podaná 17. júla 2023 – Európska komisia/Poľská republika

(vec C-448/23)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: C. Ladenburger, P.J.O. Van Nuffel, K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Poľská republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že v dôsledku výkladu ústavy Poľskej republiky vykonaného ústavným súdom v rozsudkoch zo 14. júla 2021 (vec P 7/20) a zo 7. októbra 2021 (vec K 3/21) Poľská republika porušila svoje povinnosti vyplývajúce z článku 19 ods. 1 druhého pododseku Zmluvy o Európskej únii,

určiť, že v dôsledku výkladu ústavy Poľskej republiky vykonaného ústavným súdom v rozsudkoch zo 14. júla 2021 (vec P 7/20) a zo 7. októbra 2021 (vec K 3/21) Poľská republika porušila svoje povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo všeobecných zásad autonómie, prednosti práva, efektivity a jednotného uplatňovania práva Únie a zo zásady záväzného účinku rozsudkov Súdneho dvora,

určiť, že vzhľadom na to, že Ústavný súd nespĺňa požiadavky nezávislého a nestranného súdu vopred zriadeného zákonom v dôsledku nezrovnalostí v postupoch menovania troch sudcov tohto súdu v decembri 2015 a v postupe menovania ich jeho predsedu v decembri 2016, Poľská republika porušila svoje povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 19 ods. 1 druhého pododseku ZEÚ.

zaviazať Poľskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prvým a druhým žalobným dôvodom Komisia spochybňuje dva rozsudky ústavného súdu Poľskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) zo 14. júla 2021 (vec 7/20) a zo 7. októbra 2021 (vec K 3/21). V dôsledku týchto rozsudkov došlo k porušeniu rôznych, nie však nesúvisiacich, povinností uložených Poľsku Zmluvami Únie. Prvý žalobný dôvod sa týka porušenia rozsudkami ústavného súdu článku 19 ods. 1 druhého podpodseku ZEÚ, tak ako ho vyložil Súdny dvor najmä v rozsudkoch z 2. marca 2021 A.B. a i. C-824/18 (ECLI:EU:C:2021:153.) a zo 6. októbra 2021, W.Ż., C-487/19 (ECLI:EU:C:2021:798.), keďže ústavný súd vyložil ústavu PR v otázke únijných požiadaviek účinnej súdnej ochrany nezávislým a nestranným súdom vopred zriadeným zákonom príliš reštriktívne, nesprávne a zjavne ignoroval judikatúru Súdneho dvora. Druhý žalobný dôvod sa týka porušenia zásad prednosti práva, autonómie, efektivity, jednotného uplatňovania práva Únie a záväznosti judikatúry Súdneho dvora rozsudkami ústavného súdu, keď ústavný súd v týchto rozsudkoch jednostranne odmietol zásady prednosti práva a efektivity článku 2, článku 4 ods. 3 a článku 19 ods. 1 ZEÚ a článku 279 ZFEÚ, dôsledne vyložených a uplatňovaných Súdnym dvorom a prikázal všetkým poľským orgánom zdržať sa uplatňovania týchto ustanovení Zmlúv.

V treťom žalobnom dôvode Komisia uvádza, že ústavný súd prestal spĺňať záruky riadneho, nestranného súdu vopred zriadeného zákonom v zmysle článku 19 ods. 1 druhého pododseku ZEÚ v spojení s článkom 47 Charty v dôsledku zjavných nezrovnalostí pri menovaní sudcov ústavného súdu do funkcií v decembri 2015 so závažným porušením poľského ústavného práva (i) ako aj v dôsledku nezrovnalostí pri výbere predsedu ústavného súdu v decembri 2016 (ii). Každá z týchto nezákonností ústavného súdu zloženého s takto vymenovanými osobami vyvoláva u jednotlivcov dôvodné pochybnosti o nestrannosti a neovplyvniteľnosti ústavného súdu vo vzťahu k vonkajším prvkom.

____________