Language of document :

2023. július 17-én benyújtott kereset – Lengyel Köztársaság kontra Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa

(C-444/23. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Lengyel Köztársaság (képviselő: B. Majczyna meghatalmazott)

Alperesek: Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

A Lengyel Köztársaság azt kéri, hogy a Bíróság

teljes egészében semmisítse meg az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási előírások meghatározásáról, valamint a 443/2009/EK és az 510/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2023. április 19-i (EU) 2023/851 európai parlamenti és tanácsi rendeletet;1

másodlagosan: részlegesen semmisítse meg a 2023/851 rendeletet, amennyiben az az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó, 2035. január 1-jétől alkalmazandó, az e rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott kibocsátási célértékekre vonatkozik, ha a Bíróság úgy ítéli meg, hogy a felhozott jogalapok nem támasztják alá az említett rendelet teljes megsemmisítésére irányuló kérelmet;

az Európai Parlamentet és az Európai Unió Tanácsát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

1) Az EUMSZ 192. cikk (2) bekezdése c) pontjának megsértésére alapított jogalap

Lengyelország álláspontja szerint az alperes intézmények megsértették az EUMSZ 192. cikk (2) bekezdésének c) pontját, mivel a megtámadott rendeletet nem a Szerződés fenti, a Tanács egyhangú határozathozatalát megkövetelő rendelkezése alapján fogadták el, annak ellenére, hogy a megtámadott rendelet jelentős mértékben érinti egy tagállamnak a különböző energiaforrások közötti választását és energiaellátásának általános szerkezetét.

2) Az EUSZ 3. cikk (1) és (3) bekezdése, az EUMSZ 9. cikk és az EUSZ 6. cikk (1) bekezdése, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája 21. cikke összefüggő rendelkezéseinek megsértésére alapított jogalap

Lengyelország szerint az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó, a megtámadott rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt kibocsátási célértékek meghatározásával – amelyek szerinte káros hatással lesznek az európai gépjárműiparra és a kapcsolódó gazdasági ágazatokra, valamint a társadalomra – az uniós jogalkotó megsértette az uniós népek jóléte előmozdításának kötelezettségét (EUSZ 3. cikk (1) bekezdése), a társadalmi igazságosság előmozdításának kötelezettségét, a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés előmozdításának kötelezettségét, valamint a tagállamok közötti gazdasági, társadalmi és területi kohézió és szolidaritás előmozdításának kötelezettségét (EUSZ 3. cikk (3) bekezdése), a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítására a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre vonatkozó követelmények figyelembevételére vonatkozó kötelezettségét (EUMSZ 9. cikk), valamint a vagyoni helyzet alapján történő megkülönböztetésnek az Európai Unió Alapjogi Chartája szerinti tilalmát (a 21. cikk (1) bekezdése).

3) Az arányosság elvével (EUSZ 5. cikk (4) bekezdése) összefüggésben értelmezett EUMSZ 191. cikk (2) bekezdésének megsértésére alapított jogalap

Lengyelország álláspontja szerint a megtámadott rendelet rendelkezései összeegyeztethetetlenek az arányosság elvével, mivel egyrészt nem alkalmasak az EUMSZ 191. cikk (2) bekezdésében foglalt célok elérésére, másrészt a rendelkezésekből eredő hátrányok, beleértve a költségeket is, nyilvánvalóan aránytalanok az elérni kívánt célokhoz képest. Lengyelország szerint az Unió gazdaságainak és társadalmainak a vitatott rendeletben meghatározott szigorúbb szén-dioxid-kibocsátáscsökkentési követelményekhez való igazításának költségei jelentősen meghaladják az ebből származó előnyöket. A megtámadott rendelet a kibocsátásmentes mobilitásra való átállással kapcsolatban túlzott terhet ró az európai polgárokra, különösen a kevésbé tehetősekre, valamint az európai gépjárműiparra. A megtámadott rendelet azt a veszélyt hordozza magában, hogy súlyos hátrányokat okoz az európai gépjárműiparnak, társadalmi kirekesztéshez és a szegényebb rétegek közlekedésből való kirekesztéséhez vezet, valamint elmélyíti a polgárok életszínvonala közötti különbségeket. A megtámadott rendelet továbbá nem veszi kellően figyelembe az Unió különböző régióiban fennálló helyzetek sokféleségét, ami az EUMSZ 191. cikk (2) bekezdésének megsértését jelenti.

4) A megtámadott rendelet esetében a megfelelő hatásvizsgálatra vonatkozó kötelezettség megsértésére és az EUMSZ 191. cikk (3) bekezdésének megsértésére alapított jogalap

Lengyelország szerint az alperes intézmények megszegték a megfelelő hatásvizsgálatra vonatkozó kötelezettségüket, mivel a rendelettervezethez mellékelt hatásvizsgálat alapvető hiányosságokat tartalmaz a rendeletben meghatározott kötelezettségek és célkitűzések egyes tagállamokra gyakorolt hatását illetően. Ugyanakkor nem vették kellően figyelembe a rendelkezésre álló tudományos és műszaki adatokat, a cselekvés, illetve a nem cselekvés lehetséges előnyeit és költségeit, valamint az Unió egészének gazdasági és társadalmi fejlődését és régióinak kiegyensúlyozott fejlődését, és ezzel megsértették az EUMSZ 191. cikk (3) bekezdését.

____________

1 HL 2023. L 110., 5. o.