Language of document :

2023 m. liepos 17 d. pareikštas ieškinys byloje Lenkijos Respublika / Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-444/23)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Lenkijos Respublika, atstovaujama B. Majczyna

Atsakovai: Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba

Ieškovės reikalavimai

panaikinti visą 2023 m. balandžio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2023/851, kuriuo dėl naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 normų sugriežtinimo atsižvelgiant į platesnius Sąjungos klimato srities užmojus iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/6311 ;

nepatenkinus šio reikalavimo, jeigu Teisingumo Teismas pripažintų, kad pateikti argumentai nesuteikia pagrindo panaikinti visą šį reglamentą, panaikinti Reglamentą 2023/851 iš dalies, kiek jis susijęs su šio reglamento 1 straipsnio 1 punkto b papunktyje nustatytų teršalų išmetimo normų taikymu nuo 2035 m. sausio 1 d. naujiems lengviesiems automobiliams ir naujoms lengvosioms komercinėms transporto priemonėms;

priteisti iš Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.    SESV 192 straipsnio 2 dalies c punkto pažeidimas

Lenkijos vertinimu, institucijos atsakovės pažeidė SESV 192 straipsnio 2 dalies c punktą, nes priėmė ginčijamą reglamentą remdamosi ne pirma nurodyta Sutarties nuostata, pagal kurią Taryboje reikalaujama vieningumo, nors ginčijamas reglamentas turi reikšmingos įtakos valstybei narei pasirenkant įvairius energijos šaltinius ir apskritai jos apsirūpinimo energija struktūrai.

2.    ESS 3 straipsnio 1 ir 3 dalių, SESV 9 straipsnio ir ESS 6 straipsnio 1 dalies, siejamų su ES pagrindinių teisių chartijos 21 straipsniu, pažeidimas

Lenkijos nuomone, ginčijamo reglamento 1 straipsnio 1 punkto b papunktyje nustačiusios teršalų išmetimo normas naujiems lengviesiems automobiliams ir naujoms lengvosioms komercinėms transporto priemonėms, dėl kurių kils reikšmingų pasekmių Europos automobilių pramonei ir su ja susijusiems ekonomikos sektoriams, Sąjungos teisės aktų leidėjas pažeidė tikslą skatinti Sąjungos tautų gerovę (ESS 3 straipsnio 1 dalis), pareigą skatinti socialinį teisingumą, siekti subalansuoto ekonomikos augimo ir skatinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą bei valstybių narių solidarumą (ESS 3 straipsnio 3 dalis), pareigą atsižvelgti į reikalavimus, susijusius su didelio užimtumo skatinimu ir kova su socialine atskirtimi (SESV 9 straipsnis), taip pat iš Sąjungos pagrindinių teisių chartijos kylantį diskriminacijos dėl turtinės padėties draudimą (21 straipsnio 1 dalis).

3.    Proporcingumo principo (ESS 5 straipsnio 4 dalis) pažeidimas, siejant su SESV 191 straipsnio 2 dalimi

Lenkija laikosi pozicijos, kad ginčijamo reglamento nuostatos neatitinka proporcingumo principo, nes, pirma, jos nėra tinkamos SESV 191 straipsnio 2 dalyje numatytiems tikslams pasiekti, ir antra, jų sukeltos nepalankios sąlygos, įskaitant sąnaudas, yra akivaizdžiai perteklinės, palyginti su siekiamais tikslais. Lenkijos nuomone, ekonomikos ir visuomenės prisitaikymo prie griežtesnių CO2 išmetimo normų sąnaudos Sąjungoje gerokai viršija duodamą naudą. Ginčijamu reglamentu Sąjungos piliečiams, ypač gaunantiems mažesnes pajamas, ir Europos automobilių pramonės įmonėms nustatoma pernelyg didelė našta, susijusi su perėjimu prie netaršaus judumo. Dėl ginčijamo reglamento gali kilti reikšmingų neigiamų pasekmių Europos automobilių pramonei, socialinei atskirčiai, skurdžiau gyvenančių asmenų susisiekimo atskirčiai ir piliečių gyvenimo lygio skirtumų didinimui. Be to, ginčijamu reglamentu pakankamai neatsižvelgiama į situacijų įvairovę skirtinguose Sąjungos regionuose, todėl galima teigti, kad pažeista SESV 191 straipsnio 2 dalis.

4.    Pareigos atlikti tinkamą ginčijamo reglamento poveikio vertinimą ir SESV 191 straipsnio 3 dalies pažeidimas

Lenkijos nuomone, institucijos atsakovės pažeidė pareigą pateikti tinkamą poveikio vertinimą, nes prie pasiūlymo dėl reglamento pridėtas reglamentavimo poveikio vertinimas turi esminių trūkumų, susijusių su reglamente nustatytų įpareigojimų ir tikslų poveikiu atskiroms valstybėms narėms. Be to, nebuvo pakankamai atsižvelgta į turimus mokslo ir techninius duomenis, galimą veiklos arba neveikimo naudą ir išlaidas, taip pat į visos Sąjungos ekonominį ir socialinį išsivystymą ir darnų jos regionų vystymąsi, todėl pažeista SESV 191 straipsnio 3 dalis.

____________

1 OL L 110, 2023, p. 5.