Language of document :

Жалба, подадена на 18 юли 2023 г. — Република Полша/Европейски парламент и Съвет на Европейския съюз

(Дело C-451/23)

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: Република Полша (представител: B. Majczyna)

Ответник: Европейски парламент и Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Регламент (ЕС) 2023/857 на Европейския парламент и на Съвета от 19 април 2023 година за изменение на Регламент (ЕС) 2018/842 за задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки през периода 2021—2030 г., допринасящи за действията в областта на климата в изпълнение на задълженията, поети по Парижкото споразумение, и на Регламент (ЕС) 2018/19991 , да бъде отменен изцяло;

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз да бъдат осъдени да заплатят съдебните разноски в производството.

Основания и основни доводи

1)    Основание, изведено от нарушение на член 192, параграф 2, буква в) ДФЕС.

Според Полша институциите ответници са нарушили член 192, параграф 2, буква в) ДФЕС, тъй като не са приели обжалвания регламент въз основа на посочената разпоредба от Договора, изискваща единодушие в Съвета, въпреки че обжалваният регламент съществено влияе върху избора на държавите членки между различни енергоизточници и общата структура на тяхното енергоснабдяване.

2)    Основание, изведено от нарушение на принципа на енергийна солидарност, предвиден в член 194, параграф 1, буква б) ДФЕС.

Според Полша институциите ответници са нарушили член 194, параграф 1, буква б) ДФЕС, увеличавайки до 40 % целта на Съюза за намаляване на емисиите на парникови газове и индивидуалните цели за намаляване на държавите членки, а това застрашавало енергийната сигурност на Полша, без да отчитат конкретните интереси на евентуално заинтересованите държави членки и без да претеглят техните интереси спрямо интересите на Съюза.

3)    Основание, изведено от нарушение на принципа на пропорционалност по член 5, параграф 4 ДЕС.

Според Полша институциите ответници са нарушили принципа на пропорционалност, тъй като са увеличили до 40 % целта на Съюза за намаляване на емисиите на парникови газове и индивидуалните цели за намаляване на държавите членки въз основа на погрешен анализ, съдържащ се в оценката на последиците, който бил непълен, съдържал грешки и се опирал на неактуални данни.

4)    Основание, изведено от нарушение на принципа на лоялно сътрудничество по член 4, параграф 3 ДЕС.

Според Полша институциите ответници са нарушили принципа на лоялно сътрудничество с определянето в Регламент 2023/857 на цели за намаляване съобразно неактуално социално-икономическо-политическо положение и при игнориране на действителните възможности на държавите членки.

____________

1 ОВ. L 111, 2023 г., стр. 1.