Language of document :

Recurs introdus la 27 iulie 2023 de enercity AG împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra extinsă) din 17 mai 2023 în cauza T-321/20, enercity AG/Comisia Europeană

(Cauza C-485/23 P)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: enercity AG (reprezentant: C. Schalast, avocat)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Republica Federală Germania, E.ON SE, RWE AG

Concluziile recurentei

Anularea Hotărârii Tribunalului din 17 mai 2023, enercity AG/Comisia (T-320/20) și anularea Deciziei Comisiei Europene din 26 februarie 2019 referitoare la concentrarea „RWE/E.ON Assets” (cazul M.8871, JO 2000, C 111, p. 1);

în subsidiar anularea hotărâri atacate și trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată aferente acțiunii și căii de atac.

Motivele și principalele argumente

Prin intermediul primului motiv, recurenta invocă o eroare de drept în interpretarea articolului 263 al patrulea paragraf TFUE. Tribunalul ar fi definit, în hotărârea atacată, cerințele referitoare la calitatea procesuală activă în temeiul articolului 263 al patrulea paragraf TFUE într-un mod prea restrictiv și contrar propriei jurisprudențe și celei a Curții. Acesta s-ar fi referit exclusiv la Hotărârea din 4 iulie 2006, easyJet/Comisia (T-177/04), fără a ține seama de împrejurările speței. Printre aceste împrejurări se numără în special implicarea intensă a recurentei în special în cadrul operațiunii globale, participarea concretă a recurentei la o reuniune personală cu Comisia și recunoașterea calității de terț vizat de către consilierul-auditor al Comisiei. În concluzie, poziția juridică exprimată în hotărârea atacată ar compromite în viitor în mod grav protecția juridică împotriva deciziilor de control în materie de concentrări.

Prin intermediul celui de al doilea motiv de recurs, se reproșează Tribunalului încălcarea principiilor loialității și statului de drept. Tribunalul nu ar fi ținut seama, în decizia sa privind calitatea procesuală activă, de recunoașterea acestei calități a recurentei și de angajamentul consilierului-auditor de a o informa cu privire la posibilitatea de a prezenta observații în cursul procedurii. În schimb, Tribunalul ar fi apreciat că recurenta ar fi putut participa mai intens la procedură. Recurenta arată că s-a bazat pe angajamentul consilierului-auditor ca organ al Comisiei. Tribunalul ar fi încălcat astfel principiile loialității și protecției încrederii legitime. În concluzie, hotărârea atacată ar însemna că, în viitor, Comisia va putea să decidă în mod liber cu privire la posibilitățile de a formula acțiuni împotriva operațiunilor.

Prin intermediul celui de al treilea motiv, recurenta susține că Tribunalul a interpretat în mod eronat articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 139/20041 (denumit în continuare „Regulamentul prin concentrările”) în decizia sa eronată de scindare a operațiunii globale dintre RWE și E.ON, referindu-se exclusiv la Comunicarea consolidată privind competența Comisiei și neținând seama de propria jurisprudență rezultată din Hotărârea din 23 februarie 2006, Cementbouw Handel Industrie/Comisia (T-282/02), precum și din considerentul (20) al Regulamentului privind concentrările. Procedând astfel, Tribunalul ar fi încălcat principiile ierarhiei normelor, supremației legii și separării puterilor.

În sfârșit, al patrulea motiv de recurs privește o apreciere eronată a „Investor Relationship Agreement” prezentat de RWE și de E.ON. Tribunalul nu ar fi ținut seama de faptul că această convenție este nulă în temeiul dreptului german al societăților pe acțiuni. Procedând astfel, Tribunalul nu ar fi examinat aspecte esențiale și, în consecință, ar fi adoptat o decizie eronată în drept.

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi [Regulamentul (CE) privind concentrările economice] (JO 2004, L 24, p. 1, Ediție specială, 08/vol. 1, p. 201).