Language of document :

Kanne 28.7.2023 – Euroopan komissio v. Portugalin tasavalta

(asia C-487/23)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: L. Santiago de Albuquerque ja G. Gattinara)

Vastaaja: Portugalin tasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin:

toteaa, että Portugalin tasavalta ei ole noudattanut kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta 16.2.2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/7/EU1 4 artiklan 3 kohdan ja 4 kohdan b alakohdan mukaisia jäsenyysvelvoitteitaan, kun se ei ole varmistanut, että:

‒ paikallishallinto vuosina 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ja 2018

‒ terveydenhuoltopalveluja tarjoavat portugalilaiset julkisyhteisöt (terveydenhoidon alasektori) vuosina 2013–2022

‒ Madeiran itsehallintoalue vuosina 2013–2022

‒ Azorien itsehallintoalue vuosina 2013 ja 2015–2022

maksavat kaupallisiin toimiin liittyvät velkansa kyseisessä artiklassa säädetyssä määräajassa.

2)    velvoittaa Portugalin tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Vaatimus perustuu siihen, että Portugalin tasavalta ei ole noudattanut direktiivin 2011/7/EU 4 artiklan 3 kohdan ja 4 kohdan b alakohdan mukaisia jäsenyysvelvoitteitaan vuodesta 2012 lähtien tähän hetkeen saakka. Kyseisten säännösten mukaan jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kaupallisissa toimissa, joissa velallinen on viranomainen, maksuaika ei ylitä 30:tä kalenteripäivää. Kyseistä maksuaikaa voidaan pidentää enintään 60 kalenteripäivään, kun kyseessä ovat terveydenhuoltopalveluja tarjoavat julkiset tahot, jotka on asianmukaisesti hyväksytty tätä tarkoitusta varten. Direktiivissä 2011/7/EU säädetään, että jäsenvaltioiden on saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 16.3.2013.

Euroopan komissio aloitti direktiivin 2011/7/EU velvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevan menettelyn oikeudenkäyntiä edeltävän vaiheen Portugalin tasavaltaa vastaan kiinnitettyään tämän huomion siihen, että useat portugalilaisen julkisyhteisöt olivat systemaattisesti ja pysyvästi jättäneet maksamatta kaupallisiin toimiin liittyvät velkansa direktiivin 2011/7/EU 4 artiklan 3 kohdan ja 4 kohdan b alakohdassa säädetyssä määräajassa. Kyseinen velvoitteiden noudattamatta jättäminen jatkui perustellussa lausunnossa asetetun määräajan päätyttyä (5.12.2017).

Useista valvontakertomuksista, jotka sisältävät tietoja Portugalin julkishallinnon useiden alojen julkisyhteisöjen keskimääräisistä maksuajoista ja jotka Portugalin tasavalta on lähettänyt komissiolle tämän pyynnöstä, ilmenee, että Portugalin julkishallinnon useiden alojen julkisyhteisöt jatkoivat perustellussa lausunnossa asetetun määräajan päätyttyä aina kanteen nostamiseen saakka kaupallisiin toimiin liittyvien velkojensa maksamista pidemmällä maksuajalla kuin se, josta säädetään direktiivin 2011/7/EU 4 artiklan 3 kohdan ja 4 kohdan b alakohdassa. Konkreettisesti kyse on seuraavista julkisyhteisöistä:

‒ paikallishallinto vuosina 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ja 2018

‒ terveydenhuoltopalveluja tarjoavat portugalilaiset julkisyhteisöt (terveydenhoidon alasektori) vuosina 2013–2022

‒ Madeiran itsehallintoalue vuosina 2013–2022

‒ Azorien itsehallintoalue vuosina 2013 ja 2015–2022.

Tämän lisäksi Portugalin tasavalta esitti vuosia 2020, 2021 ja 2022 koskevissa kertomuksissa puutteellisia tietoja, mikä väitteen mukaan johtui siitä, että sillä ei ollut näiltä vuosilta paikallishallintoa koskevia tietoja paikallishallinnon kirjanpitojärjestelmässä tapahtuneen muutoksen vuoksi. Portugalin tasavalta ei ole täydentänyt mainittujen kertomusten tietoja eikä lähettänyt päivitettyä tietoja kanteen nostamispäivään mennessä.

Näin ollen komissio totesi, että Portugalin tasavalta ei ole noudattanut direktiivin 2011/7/EU 4 artiklan 3 kohdan ja 4 kohdan b alakohdan mukaisia jäsenyysvelvoitteitaan, kun se ei ole varmistanut, että edellä mainitut julkisyhteistöt maksavat kaupallisiin toimiin liittyvät velkansa kyseisessä artiklassa säädetyssä määräajassa.

____________

1 EUVL 2011, L 48, s. 1.