Language of document :

Recurs introdus la 21 iulie 2023 de Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra extinsă) din 17 mai 2023 în cauza T-314/20, Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH/Comisia Europeană

(Cauza C-466/23 P)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH (reprezentanți: I. Zenke, avocată, T. Heymann, avocat)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Republica Federală Germania, E.ON SE, RWE AG

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea Hotărârii Tribunalului din 17 mai 2023, Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH/Comisia (T-314/20) și anularea Deciziei Comisiei Europene din 26 februarie 2019 referitoare la concentrarea „RWE/E.ON Assets” (cazul M.8871, JO 2000, C 111, p. 1);

1a.    în subsidiar și în orice caz, trimiterea cauzei T-314/20 spre rejudecare Tribunalului în vederea pronunțării deciziei necesare;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a cheltuielilor efectuate de recurentă cu onorariile de avocat și cu deplasarea aferente cauzei T-314/20.

Motivele și principalele argumente

Prin intermediul primului motiv, recurenta invocă insuficiența motivării, denaturarea faptelor și încălcarea drepturilor procedurale.

În primul rând, hotărârea atacată ar fi insuficient motivată în măsura în care nu indică dacă și în ce mod Tribunalul a analizat afectarea poziției pe piață a recurentei (punctul 23 și următoarele din hotărârea atacată).

În al doilea rând, Tribunalul ar fi denaturat argumentația recurentei atunci când a reținut că nu există împrejurări speciale de natură să afecteze poziția acesteia pe piață (punctul 31 din hotărârea atacată).

În al treilea rând, Tribunalul ar fi încălcat drepturile procedurale ale recurentei prin faptul că nu a examinat afectarea sa materială.

Al doilea motiv este întemeiat pe aplicarea eronată a articolului 263 al patrulea paragraf TFUE. În hotărâre s-ar fi negat în mod eronat faptul că recurenta este vizată în mod individual în sensul acestei dispoziții.

În primul rând, Tribunalul ar fi considerat în mod eronat că participarea formală la procedura de control al concentrărilor M.8871 ar fi fost o condiție prealabilă pentru constatarea afectării individuale a recurentei.

În al doilea rând, cerințele Tribunalului referitoare la dovedirea altor împrejurări specifice pentru a considera că recurenta este vizată în mod individual ar fi excesive.

Prin intermediul celui de al treilea motiv, recurenta reproșează Tribunalului că nu a examinat motivele sale de fond. Referindu-se la hotărârea pronunțată în cauza T-312/20, aceasta susține că Tribunalul a interpretat în mod eronat dreptul Uniunii, în special articolul 101 TFUE și articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 139/20041 .

În primul rând, dreptul Uniunii a fost încălcat prin neaplicarea articolului 101 TFUE din cauza unui pretins efect de blocaj al articolului 21 din Regulamentul privind concentrările economice (punctul 392 și următoarele din hotărârea pronunțată în cauza T-312/20).

În al doilea rând, nu ar fi fost luate în considerare probele furnizate de recurentă pentru a demonstra existența unei înțelegeri între RWE și E.ON în sensul articolului 101 TFUE (punctul 392 și următoarele din hotărârea pronunțată în cauza T-312/20).

În al treilea rând, recurenta consideră că neluarea în considerare, pentru motive de formă, a situației de fapt pe care a prezentat-o reprezintă o încălcare a drepturilor procedurale (punctul 393 și următoarele, punctul 406 și următoarele din hotărârea pronunțată în cauza T-312/20).

Prin intermediul celui de al patrulea motiv, recurenta susține că Tribunalul a săvârșit o eroare atunci când a considerat că procedurile de control al concentrărilor desfășurate de Comisie în cazurile M.8871 și M.8870, precum și procedura de control al concentrărilor desfășurată de Bundeskartellamt în cazul B8-28/19 nu constituiau părți integrante ale unei concentrări unice care trebuiau examinate în cadrul unei proceduri de concentrare.

În primul rând, Tribunalului i se impută că a exclus participarea în proporție de 16,67 % a RWE în cadrul E.ON în cazul B8-28/19 (punctul 65 și următoarele din hotărârea în cauza T-312/20).

În al doilea rând, recurenta critică interpretarea noțiunii de „concentrare unică” în sensul articolului 3 coroborat cu considerentul (20) al Regulamentului nr. 139/2004 (punctul 74 și următoarele din hotărârea pronunțată în cauza T-312/20).

Al cincilea motiv este întemeiat pe faptul că Tribunalul a încălcat și a aplicat în mod eronat articolul 2 din Regulamentul nr. 139/2004, atunci când a realizat o analiză eronată a pieței din cazul M.8871.

În primul rând, Tribunalul ar fi confirmat în mod eronat lipsa unei delimitări a pieței de către Comisie (punctul 220 și următoarele din hotărârea pronunțată în cauza T-312/20).

În al doilea rând, Tribunalul nu ar fi reținut caracterul insuficient al previziunilor Comisiei referitoare la evoluția pieței (punctul 229 și următoarele din hotărârea pronunțată în cauza T-312/20).

În al treilea rând, recurenta contestă aprecierea insuficientă, în opinia sa, a puterii în creștere a RWE pe piață (punctul 260 și următoarele din hotărârea pronunțată în cauza T-312/20).

În al patrulea rând, recurenta impută Tribunalului că a apreciat eronat raportul de concurență dintre RWE și E.ON și dispariția E.ON (punctul 339 și următoarele din hotărârea pronunțată în cauza T- 312/20).

În sfârșit, în cadrul celui de al șaselea motiv, recurenta reproșează Tribunalului că a încălcat principiile care guvernează repartizarea sarcinii probei prin impunerea unor cerințe de probă excesive în hotărârea pronunțată în cauza T-312/20 (punctele 273, 278 și următoarele, 328, 341, 344 și 382 din această hotărâre).

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi [Regulamentul (CE) privind concentrările economice] (JO 2004, L 24, p. 1, Ediție specială, 08/vol. 1, p. 201).