Language of document :

Kanne 26.7.2023 – Euroopan komissio v. Bulgarian tasavalta

(asia C-480/23)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: E. Ruseva ja P. Messina)

Vastaaja: Bulgarian tasavalta

Vaatimukset

Komissio vaatii, että unionin tuomioistuin

toteaa, että Bulgarian tasavalta ei ole noudattanut puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta 20.6.2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/11611  2 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut tämän direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä tai koska se ei ainakaan ole ilmoittanut niistä komissiolle

velvoittaa Bulgarian tasavallan maksamaan komissiolle kiinteämääräisen hyvityksen, joka vastaa suurempaa seuraavista määristä: i) 1 800 euron suuruinen päiväsakko kerrottuna päivien määrällä mainitussa direktiivissä säädetyn täytäntöönpanomääräajan päättymistä seuraavasta päivästä alkaen jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisen päättymiseen asti tai jos noudattamatta jättäminen jatkuu, käsiteltävässä asiassa annettavan tuomion julistamispäivään asti; tai ii) vähintään 504 000 euron suuruinen kiinteämääräinen hyvitys

jos 1 kohdassa todettu jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen jatkuu edelleen käsiteltävässä asiassa annettavan tuomion julistamispäivään asti, velvoittaa Bulgarian tasavallan maksamaan komissiolle uhkasakkoa päivittäin 10 800 euroa käsiteltävässä annettavan tuomion julistamispäivästä alkaen niin kauan, kuin jäsenvaltio ei noudata direktiivin mukaisia velvoitteitaan

velvoittaa Bulgarian tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta 20.6.2019 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/1161 (jäljempänä direktiivi) tavoitteena on edistää ja piristää puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen markkinoita ja parantaa liikennealan myönteistä vaikutusta unionin ympäristö-, ilmasto- ja energiapolitiikkaan. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt ottavat tiettyjen tieliikenteen moottoriajoneuvojen hankintoja tehdessään huomioon ajoneuvon elinkaarenaikaiset energia- ja ympäristövaikutukset, mukaan lukien energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöt ja tietyt epäpuhtauksia aiheuttavat päästöt.

Direktiivin 2 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 2.8.2021 ja ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle. Lisäksi jäsenvaltioiden on antaessaan säännökset direktiivin täytäntöönpanemiseksi varmistettava, että itse säännöksissä viitataan tähän direktiiviin tai niihin liitetään tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti.

Komissio on lähettänyt Bulgarian tasavallalle 29.9.2021 virallisen huomautuksen. Komissio on lähettänyt Bulgarian tasavallalle 6.4.2022 perustellun lausunnon. Siitä huolimatta Bulgarian tasavalta ei ole antanut täytäntöönpanon edellyttämiä säännöksiä eikä ilmoittanut niistä komissiolle.

____________

1 EUVL 2019, L 188, s. 116.