Language of document :

Žaloba podaná 26. júla 2023 – Európska komisia/Bulharská republika

(vec C-480/23)

Jazyk konania: bulharčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: E. Ruseva a P. Messina)

Žalovaná: Bulharská republika

Návrhy žalobkyne

Komisia navrhuje:

určiť, že Bulharská republika si tým, že neprijala zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 2 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/11611 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica 2009/33/ES o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy, a v každom prípade tým, že takéto predpisy neoznámila Komisii, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tohto ustanovenia,

uložiť Bulharskej republike povinnosť zaplatiť paušálnu pokutu, ktorá zodpovedá vyššej z týchto dvoch súm: i) sumu 1 800 eur za každý deň vynásobenú počtom dní odo dňa, kedy mala byť smernica transponovaná, do okamihu ukončenia porušovania povinností alebo ak toto porušovanie trvá naďalej, potom do dňa vyhlásenia rozsudku v predmetnom konaní, alebo ii) minimálnu paušálnu pokutu vo výške 504 000 eur,

v prípade, ak porušovanie povinností uvedené v bode 1 bude pokračovať ku dňu vyhlásenia rozsudku v predmetnom konaní, uložiť Bulharskej republike povinnosť zaplatiť Komisii penále vo výške 10 800 eur za každý deň odo dňa vyhlásenia rozsudku v predmetnom konaní tak dlho, dokedy bude tento členský štát porušovať svoje povinnosti vyplývajúce zo smernice,

zaviazať Bulharskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1161 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica 2009/33/ES o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy (ďalej len „smernica“) má za cieľ podporovať a stimulovať trh s ekologickými a energeticky úspornými vozidlami a zlepšiť príspevok odvetvia dopravy k politikám Únie v oblasti životného prostredia, klímy a energetiky. Na dosiahnutie týchto cieľov musia členské štáty v zmysle smernice zabezpečiť, že verejní obstarávatelia a obstarávateľské subjekty budú pri obstarávaní určitých vozidiel cestnej dopravy zohľadňovať energetické a environmentálne vplyvy počas životnosti vozidla vrátane spotreby energie a emisií CO2 a určitých znečisťujúcich látok.

Podľa článku 2 ods. 1 tejto smernice sú členské štáty povinné uviesť do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 2. augusta 2021 a bezodkladne o tom informovať Komisiu. Členské štáty navyše musia uviesť priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu.

Dňa 29. septembra 2021 zaslala Komisia Bulharskej republike výzvu. Dňa 6. apríla 2022 jej zaslala odôvodnené stanovisko. Bulharská republika však doposiaľ transpozičné predpisy neprijala ani ich neoznámila Komisii.

____________

1 Ú. v. EÚ L 188, 2019, s. 116.