Language of document :

Sag anlagt den 24. juli 2023 – Europa-Kommissionen mod Republikken Bulgarien

(Sag C-462/23)

Processprog: bulgarsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved N. Nikolova og B. Rous Demiri, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Republikken Bulgarien

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Republikken Bulgarien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 8, stk. 2, artikel 7, stk. 2, litra b), og artikel 9, stk. 4, første afsnit, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/54/EF af 18. juni 2009 om udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand 1 , idet at den ikke har forbudt, at naturligt mineralvand og kildevand fra én og den samme kilde bliver bragt i omsætning under flere handelsbetegnelser, at den ikke har krævet, at der på etikken for naturligt mineralvand eller kildevand angives kildens navn og, at den har tilladt anvendelsen af betegnelsen »kildevand« for vand, der ikke opfylder betingelserne for anvendelsen af betegnelsen »kildevand«.

Republikken Bulgarien tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/54/EF af 18. juni 2009 om udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand indfører i artikel 8, stk. 2, reglen »én kilde – én handelsbetegnelse«, der forbyder, at naturligt mineralvand og kildevand fra én og samme kilde bringes i omsætning under flere handelsbetegnelser. Derudover skal der på etiketten for naturligt mineralvand og kildevand i henhold til direktivets artikel 7, stk. 2, litra b), sammenholdt med artikel 9, stk. 4, litra c), være en angivelse af stedet, hvor kilden udnyttes, og kildens navn.

Det er dog i henhold til bulgarsk ret tilladt at bringe naturligt mineralvand og kildevand fra én og samme kilde i omsætning under flere handelsbetegnelser, såvel som at markedsføre naturligt mineralvand og kildevand med de samme karakteristika fra ét og samme underjordiske grundvandsspejl eller vandlag under forskellige handelsbetegnelser, hvilket udgør en overtrædelse af artikel 8, stk. 2, i direktiv 2009/54/EF. Derudover kræves det i henhold til bulgarsk ret ikke, at kildens navn som omhandlet i direktivet, henhører under de obligatoriske angivelser, der skal være på etiketten for naturligt mineralvand, og den er således ikke i overensstemmelse med direktivets artikel 7, stk. 2, litra b). Republikken Bulgarien tilsidesætter desuden forpligtelsen i direktivets artikel 9, stk. 4, litra c), idet det efter national ret er tilladt at bringe kildevand, der ikke opfylder krævene om etikettering, i omsætning.

Den 2. juli 2020 tilsendte Kommissionen Republikken Bulgarien en åbningsskrivelse. Den 23. september 2021 sendte Kommissionen en begrundet udtalelse til Republikken Bulgarien. På trods heraf har Republikken Bugarien stadig ikke truffet foranstaltninger til gennemførelse af direktivet og ej heller givet Kommissionen meddelelse herom.

____________

1 EUT 2009, L 164, s. 45.