Language of document :

Acțiune introdusă la 24 iulie 2023 – Comisia Europeană/Republica Bulgaria

(Cauza C-462/23)

Limba de procedură: bulgara

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: N. Nikolova și B Rous Demiri)

Pârâtă: Republica Bulgaria

Concluziile reclamantei

Reclamanta solicită Curții:

constatarea faptului că, întrucât nu a interzis ca apa minerală naturală și apa de izvor de la una și aceeași sursă să fie comercializate sub mai multe denumiri comerciale, nu a impus ca numele sursei să fie indicat pe etichetele apelor minerale naturale și ale apelor de izvor și a autorizat utilizarea denumirii „apă de izvor” pentru o apă care nu îndeplinește condițiile pentru utilizarea denumirii „apă de izvor”, Republica Bulgaria și-a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul articolului 8 alineatul (2), al articolului 7 alineatul (2) litera (b) și al articolului 9 alineatul (4) primul paragraf litera (c) din Directiva 2009/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale1 ;

obligarea Republicii Bulgaria la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Directiva 2009/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale prevede la articolul 8 alineatul (2) regula „o sursă – o denumire comercială”, care interzice comercializarea apei minerale și apei de izvor de la una și aceeași sursă sub mai multe denumiri comerciale. În plus, potrivit articolului 7 alineatul (2) litera (b) coroborat cu articolul 9 alineatul (4) litera (c) din directivă, etichetele apelor minerale naturale și ale apelor de izvor trebuie să conțină o informație privind locul în care este exploatată sursa și numele acesteia.

Legislația bulgară permite însă introducerea pe piață de ape minerale naturale și de ape de izvor de la una și aceeași sursă sub mai multe denumiri comerciale, precum și introducerea pe piață de ape minerale și ape de izvor cu caracteristici identice de la unul și același zăcământul acvifer sau pânză freatică sub denumiri comerciale diferite, ceea ce constituie o încălcare a articolului 8 alineatul (2) din Directiva 2009/54/CE. În plus, legislația bulgară nu impune ca numele sursei în sensul directivei să facă parte din informațiile obligatorii de pe eticheta apei minerale naturale și așadar nu este conform cu articolul 7 alineatul (2) litera (b) din directivă. Republica Bulgaria își încalcă în plus obligațiile care îi revin în temeiul articolului 9 alineatul (4) litera (c) din directivă, în măsura în care legislația națională permite comercializarea apei de izvor care nu este conformă cu cerințele privind etichetarea.

La 2 iulie 2020, Comisia a adresat Republicii Bulgaria o scrisoare de punere în întârziere. La 23 septembrie 2021 Comisia a trimis Republicii Bulgaria un aviz motivat. Cu toate acestea, Republica Bulgaria nu a adoptat și nu a comunicat încă Comisiei măsurile de transpunere a directivei.

____________

1 JO 2009, L 164, p. 45.