Language of document :

Achomharc arna thabhairt an 27 Iúil 2023 ag Mainova AG i gcoinne bhreithiúnais na Cúirte Ginearálta (an Ceathrú Dlísheomra méadaithe) a tugadh an 17 Bealtaine 2023 i gCás T-320/20, Mainova AG v an Coimisiún Eorpach

(Cás C-484/23 P)

Teanga an cháis: an Ghearmáinis

Páirtithe

Achomharcóir: Mainova AG (ionadaí: C. Schalast, Rechtsanwalt)

Páirtithe eile sna himeachtaí: An Coimisiún Eorpach, Poblacht Chónaidhme na Gearmáine, E.ON SE, RWE AG

An t-ordú atá á lorg

Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 17 Bealtaine 2023, Mainovaan Coimisiún (T-320/20) agus cinneadh ón gCoimisiún Eorpach an 26 Feabhra 2019 ar chumasc “RWE/E. ON Assets” (Cás M.8871, IO 2000 C 111, lch. 1) a chur ar neamhní;

mar mhalairt air sin an breithiúnas atá faoi achomharc a chur ar neamhní agus an cás a tharchur ar ais chuig an gCúirt Ghinearálta;

a ordú don Choimisiún costais na n-imeachtaí os comhair na Cúirte seo agus na Cúirte Ginearálta a íoc.

Saincheisteanna dlí agus príomhargóintí

Lena chéad saincheist dlí, maíonn an t-achomharcóir go ndearna an Chúirt Ghinearálta míléiriú ar an gceathrú mír d’Airteagal 263 CFAE. Sa bhreithiúnas atá faoi achomharc, shainigh an Chúirt Ghinearálta na ceanglais maidir le locus standi faoin gceathrú mír d’Airteagal 263 CFAE go róchúng agus i gcontrárthacht lena cásdlí féin agus le cásdlí na Cúirte Breithiúnais. Rinne sí tagairt go heisiach do bhreithiúnas an 4 Iúil 2006, easyJetan Coimisiún, T-177/04, gan imthosca an cháis sin a chur san áireamh. Áirítear ar na himthosca sin, go háirithe, rannpháirtíocht dhian an achomharcóra san idirbheart foriomlán, rannpháirtíocht iarbhír an achomharcóra i gcruinniú duine le duine leis an gCoimisiún agus aitheantas ó Oifigeach Éisteachta an Choimisiúin mar thríú páirtithe leasmhara. Mar thoradh air sin, bhainfeadh an tuairim dhlíthiúil a cuireadh in iúl sa bhreithiúnas atá faoi achomharc an bonn suntasach den chosaint dhlíthiúil i gcoinne cinntí maidir le rialú cumasc amach anseo.

Leis an dara saincheist dlí, líomhnaítear gur sháraigh an Chúirt Ghinearálta na prionsabail maidir le comhlíonadh an dlí agus an smachta reachta. Ina cinneadh maidir le locus standi, rinne an Chúirt Ghinearálta neamhaird ar aitheantas stádas an achomharcóra agus ar dhearbhú an oifigigh éisteachta an t-achomharcóir a chur ar an eolas faoi dheiseanna breise chun barúlacha a thíolacadh le linn na n-imeachtaí. Ina ionad sin, mheas an Chúirt Chéadchéime go bhféadfadh an t-achomharcóir páirt níos déine a ghlacadh sna himeachtaí. Maíonn an t-achomharcóir go raibh sé ag brath ar rathaíochtaí an oifigigh éisteachta mar chomhlacht de chuid an Choimisiúin. Mar sin, sháraigh an Chúirt Ghinearálta na prionsabail maidir le comhlíonadh an dlí agus maidir le hionchais dhlisteanacha a chosaint. Dá bhrí sin, ciallaíonn an breithiúnas atá faoi achomharc go mbeidh saorchead ag an gCoimisiún amach anseo cinneadh a dhéanamh maidir leis na leigheasanna dlíthiúla atá ar fáil i gcoinne idirbheart.

Leis an tríú saincheist dlí, maíonn an t-achomharcóir go ndearna an Chúirt Ghinearálta míléiriú ar Airteagal 3(1) de Rialachán (CE) Uimh. 139/2004 1 ina cinneadh earráideach an oibríocht dhomhanda a roinnt idir RWE agus E.ON sa mhéid is gur thagair sé go heisiach don teachtaireacht chomhdhlúite ón gCoimisiún ar cheist na dlínse, agus gur thug sí neamhaird ar a cásdlí féin as breithiúnas an 23 Feabhra 2006 i gCás T-282/02, Cementbouw Handel & Industriean Coimisiún, agus ar aithris 20 de Rialachán 139/2004. Dá bhrí sin, sháraigh an Chúirt Ghinearálta prionsabail ordlathas na norm an smachta reachta agus dheighilt na gcumhachtaí.

Ar deireadh, baineann an gceathrú saincheist dlí le measúnú earráideach ar an “Investor Relationship Agreement” arna dtáirgeadh ag RWE agus E.ON. Rinne an Chúirt neamhaird den fhíric go raibh an comhaontú seo neamhbhailí faoi dhlí Gearmánach na gcuideachtaí comhstoic Gearmánacha. Agus é sin á dhéanamh aici, d’fhág sí saincheisteanna riachtanacha gan seiceáil agus, mar sin, rinne sé cinneadh a bhí mícheart sa dlí.

____________

1     Rialachán (CE) Uimh. 139/2004 ón gComhairle an 20 Eanáir 2004 maidir le comhchruinnithe a rialú idir gnóthais (“Rialachán CE um Chumaisc”) (IO 2004 L 24, lch. 1).