Language of document :

Odvolanie podané 21. júla 2023: GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá rozšírená komora) zo 17. mája 2023 vo veci T-319/20, GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG/Európska komisia

(vec C-470/23 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG (v zastúpení: I. Zenke, Rechtsanwältin, T. Heymann, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Spolková republika Nemecko, E.ON SE, RWE AG

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor

1.    zrušil rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie zo 17. mája 2023, GGEW/Komisia (T-319/20) a zrušil rozhodnutie Európskej komisie z 26. februára 2019 o koncentrácii „RWE/E.ON Assets“ (vec M.8871, Ú. v. EÚ C 111, 2000, s. 1),

1a. subsidiárne vrátil vec T-319/20 Všeobecnému súdu, pokiaľ ide o všetky potrebné rozhodnutia,

2.    uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania vrátane výdavkov na advokáta a cestovných výdavkov vynaložených odvolateľkou v rámci konania T-31/20.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Svojím prvým odvolacím dôvodom odvolateľka Všeobecnému súdu vytýka, že v napadnutom rozsudku nesprávne vyložil právo Únie, konkrétne článok 101 ZFEÚ a článok 21 ods. 1 nariadenia (ES) č. 139/20041 .

Po prvé právo Únie bolo porušené neuplatnením článku 101 ZFEÚ z dôvodu údajného blokujúceho účinku článku 21 nariadenia č. 139/2004 (bod 391 a nasl. napadnutého rozsudku).

Po druhé sa nezohľadnili dôkazy poskytnuté odvolateľkou na preukázanie existencie kartelu medzi spoločnosťami RWE a E.ON v zmysle článku 101 ZFEÚ (bod 391 a nasl. napadnutého rozsudku).

Po tretie sa nezohľadnenie opisu skutkového stavu odvolateľky z formálnych dôvodov považuje za porušenie procesných práv (bod 392 a nasl., bod 405 a nasl. napadnutého rozsudku).

Svojím druhým odvolacím dôvodom odvolateľka tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď rozhodol, že konania Komisie o kontrole koncentrácií vo veciach M.8871 a M.8870, ako aj konanie o kontrole koncentrácií Bundeskartellamt vo veci B8-28/19 nepredstavujú neoddeliteľnú súčasť jedinej koncentrácie, ktoré by sa mali preskúmať v rámci jedného konania o koncentrácii.

Po prvé Všeobecnému súdu sa vytýka, že vylúčil získať spoločnosti RWE podiel vo výške 16,67 % v spoločnosti E.ON vo veci B8-28/19 (bod 65 a nasl. napadnutého rozsudku).

Po druhé sa spochybňuje výklad pojmu „jediná koncentrácia“ uvedený v článku 3 v spojení s odôvodnením 20 nariadenia č. 139/2004 (bod 74 a nasl. napadnutého rozsudku).

Tretí odvolací dôvod je založený na tom, že Všeobecný súd tiež porušil a nesprávne uplatnil článok 2 nariadenia č. 139/2004, keď nesprávne posúdil trh vo veci M.8871.

Po prvé Všeobecný súd nesprávne potvrdil, že Komisia ponechala definíciu trhu otvorenú (bod 219 a nasl. napadnutého rozsudku).

Po druhé Všeobecný súd nekritizoval nedostatočnosť prognóz Komisie, pokiaľ ide o vývoj trhu (bod 228 a nasl. napadnutého rozsudku).

Po tretie odvolateľka namieta podľa jej názoru nedostatočné posúdenie rastúcej trhovej sily spoločnosti RWE (bod 259 a nasl. napadnutého rozsudku).

Po štvrté sa Všeobecnému súdu vytýka nesprávne posúdenie konkurenčného vzťahu medzi spoločnosťami RWE a E.ON, ako aj zánik spoločnosti E.ON (bod 336 a nasl. napadnutého rozsudku).

Napokon vo štvrtom odvolacom dôvode sa Všeobecnému súdu vytýka, že porušil zásady upravujúce rozdelenie dôkazného bremena tým, že v napadnutom rozsudku (body 272, 277 a nasl., 327, 340, 343 a 381) uložil odvolateľke neprimerané dôkazné požiadavky.

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (nariadenie ES o fúziách – ďalej len „nariadenie č. 139/2004“) (Ú. v. EÚ L 24, 2004, s. 1; Mim. vyd. 08/003, s. 40).