Language of document :

2016. április 22-én benyújtott kereset – NF kontra Európai Tanács

(T-192/16. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: NF (Leszbosz szigete, Görögország) (képviselő: B. Burns solicitor)

Alperes: Európai Tanács

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Tanács és Törökország között 2016. március 18-án kötött nyilatkozatot, amely a „2016. március 18-i EU-Törökország nyilatkozat” címet viseli;

kötelezze az alperest a felperes költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes öt jogalapra hivatkozik.

Az első jogalap azon alapul, hogy az Európai Tanács és Törökország között 2016. március 18-án kötött nyilatkozat, amely a „2016. március 18-i EU-Törökország nyilatkozat” címet viseli, összeegyeztethetetlen az Európai Unió alapvető jogaival, különösen pedig az Európai Unió Alapjogi Chartájának 1., 18. és 19. cikkével.

A második jogalap azon alapul, hogy Törökország nem minősül a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló, 2005. december 1-jei 2005/85/EK irányelv (HL L 326., 2005.12.13., 13. o.; helyesbítés: HL L 236., 2006.8.31., 35. o.) 36. cikkének értelmében vett biztonságos harmadik országnak.

A harmadik jogalap azon alapul, hogy a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem minimumkövetelményeiről, valamint a tagállamok e személyek befogadása és a befogadás következményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről szóló, 2001. július 20-i 2001/55/EK irányelvet (HL L 212., 2001.8.7., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 162. o.) át kellett volna ültetni.

A negyedik jogalap azon alapul, hogy a vitatott nyilatkozat valójában egy jogilag kötelező erejű szerződés vagy olyan „jogi aktus”, amely a felperes tekintetében joghatásokat vált ki, valamint hogy az EUMSZ 218. cikknek és/vagy az EUMSZ 78. cikk (3) bekezdésének együttesen vagy külön-külön való megfelelés hiánya a vitatott nyilatkozatot érvénytelenné teszi.

Az ötödik jogalap azon alapul, hogy megsértették az Európai Unió Alapjogi Chartája 19. cikkének (1) bekezdése szerinti kollektív kiutasítás tilalmát.

____________