Language of document :

Uznesenie Všeobecného súdu z 28. februára 2017 – NF/Európska rada

(vec T-192/16)1

(„Žaloba o neplatnosť – Vyhlásenie EÚ a Turecka z 18. marca 2016 – Tlačová správa – Pojem ,medzinárodná dohodaʻ – Identifikácia autora aktu – Rozsah aktu – Zasadnutie Európskej rady – Stretnutie hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov Európskej únie konané v priestoroch Rady Európskej únie – Postavenie zástupcov členských štátov Únie na stretnutí so zástupcom tretieho štátu – Článok 263 prvý odsek ZFEÚ – Nedostatok právomoci“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: NF (B. Burns, solicitor, P. O’Shea a I. Whelan, barristers)

Žalovaná: Európska rada (v zastúpení: K. Pleśniak, Á. de Elera-San Miguel Hurtado a S. Boelaert, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh, ktorý sa zakladá na článku 263 ZFEÚ, na zrušenie dohody údajne uzavretej medzi Európskou radou a Tureckou republikou 18. marca 2016 a nazvanou „Vyhlásenie EÚ a Turecko, 18. marec 2016“

Výrok

Žaloba sa odmieta z dôvodu, že Všeobecný súd nemá právomoc o nej rozhodnúť.

Konanie o návrhoch na vstup vedľajších účastníkov, ktoré predložili NQ, NR, NS, NT, NU a NV, ako aj Belgické kráľovstvo, Helénska republika a Európska komisia, sa zastavuje.

NF a Európska rada znášajú svoje vlastné trovy konania.

NQ, NR, NS, NT, NU a NV, ako aj Belgické kráľovstvo, Helénska republika a Komisia znášajú svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 232, 27.6.2016.