Language of document :

Tribunalens beslut av den 28 februari 2017 – NF mot Europeiska rådet

(Mål T-192/16)(1 )

(Talan om ogiltigförklaring – Uttalande från EU och Turkiet den 18 mars 2016– Pressmeddelande – Begreppet ”internationellt avtal” – Fastställande av vem som har antagit rättsakten – Rättsaktens räckvidd – Europeiska rådets möte – Möte mellan Europeiska unionens medlemsstaters stats- och regeringschefer som ägt rum i Europeiska unionens råds lokaler – Fråga om vilken ställning företrädarna för unionens medlemsstater har vid ett möte med företrädaren för ett tredjeland – Artikel 263 första stycket FEUF – Tribunalen saknar behörighet)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: NF (ombud: B. Burns, solicitor, P. O’Shea och I. Whelan, barristers)

Svarande: Europeiska rådet (ombud: K. Pleśniak, Á. de Elera-San Miguel Hurtado och S. Boelaert)

Saken

Talan enligt artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av ett avtal som påstås ha ingåtts mellan Europeiska rådet och Republiken Turkiet den 18 mars 2016 och som har rubriken ”Uttalande från EU och Turkiet den 18 mars 2016”.

Avgörande

Talan avvisas på grund av att tribunalen saknar behörighet att pröva den.

Det saknas anledning att pröva de interventionsansökningar som getts in av NQ, NR, NS, NT, NU och NV samt av Konungariket Belgien, Republiken Grekland och Europeiska kommissionen.

NF och Europeiska rådet ska bära sina rättegångskostnader.

NQ, NR, NS, NT, NU och NV samt Konungariket Belgien, Republiken Grekland och kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 232, 27.6.2016.