Language of document :

Évariste Boshabi 13. aprillil 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 3. veebruari 2021. aasta otsuse peale kohtuasjas T-111/19: Evariste Boshab versus Euroopa Liidu Nõukogu

(kohtuasi C-242/21 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Évariste Boshab (esindajad: advokaadid T. Bontinck, P. De Wolf, T. Payan, A. Guillerme)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Nõukogu

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 3. veebruari 2021. aasta otsus Evariste Boshab vs. Euroopa Liidu Nõukogu (T-111/19);

menetleda hagi sisuliselt ja tühistada nõukogu 10. detsembri 2018. aasta otsus (ÜVJP) osas, milles selle kohaselt jäetakse hageja nimi otsuse 2010/788/ÜVJP lisa punkti 8 ja määruse (EÜ) nr 1183/20051 Ia lisa punkti 8;

mõista mõlema kohtuastmega seotud kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Käesolevas apellatsioonkaebuses palub kaebaja tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 3. veebruari 2021. aasta kohtuotsuse T-111/19, esitades selle põhjenduseks kaks õigusväidet, mis puudutavad kaitseõiguste rikkumist ja ilmset hindamisviga.

Esimese väite kohaselt rikkus Üldkohus kaitseõigusi ja eelkõige apellandi õigust olla ära kuulatud, kuna:

ta leidis, et Euroopa Liidu Nõukogu poolne hiline teavitamine ja see, et kaebajal ei olnud võimalust esitada oma seisukohti enne kõnealuste piiravate meetmete pikendamist, ei kujutanud endast õiguse saada ära kuulatud rikkumist, sest see ei olnud uus asjaolu;

ta ei teinud vajalikke järeldusi sellest, et nõukogu ei teinud käesolevas asjas mingisugust kontrolli.

Teise väite kohaselt tegi Üldkohus ilmse hindamisvea, kuna:

ta ei võtnud arvesse, et piiravad meetmed on ennetavad ja määratluse kohaselt ajutised ning nende kehtivus sõltub alati nende võtmist õigustanud faktiliste ja õiguslike asjaolude püsimisest ning vajadusest need kehtima jätta, et saavutada nendega seotud eesmärk;

ta ei tuvastanud, et nõukogu poolt välja toodud asjaoludega ei olnud kuidagi võimalik tõendada sellele kriteeriumile vastavat käitumist, mille alusel kantakse vaidlusalustesse loeteludesse.

ta ei pidanud probleemiks seda, et nõukogu ei analüüsinud neid andmeid, mille kaebaja talle läbivaatamismenetluse käigus esitas, ning ei viinud ise nende andmete põhjal läbi uurimist.

____________

1 Nõukogu 18. juuli 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1183/2005, millega kehtestatakse Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes kehtestatud relvaembargot rikkuvate isikute vastu suunatud teatud eripiirangud (ELT 2005, L 193, lk 1) (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) (ELT 2008, L 352 M, lk 231 (MT)).