Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 4. januára 2021 – Fédération des entreprises de la beauté/Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

(vec C-4/21)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Fédération des entreprises de la beauté

Žalovaná: Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Prejudiciálne otázky

Má sa list vedúceho útvaru „Technológie pre spotrebiteľov, životné prostredie a zdravie“ Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP z 27. novembra 2019 považovať za prípravný akt smerujúci k vydaniu rozhodnutia, ktorým Komisia rozhodne, či je dočasné opatrenie členského štátu opodstatnené alebo nie, na základe článku 27 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch1 , so zreteľom na formuláciu tohto listu, ako aj na neexistenciu akejkoľvek okolnosti, ktorá by naznačovala, že na osobu, ktorá ho podpísala, bola delegovaná právomoc prijať rozhodnutie v mene Komisie, alebo sa má považovať za takéto rozhodnutie vyjadrujúce konečné stanovisko Komisie?

Za predpokladu, že by sa list z 27. novembra 2019 mal považovať za prípravný akt smerujúci k vydaniu rozhodnutia, ktorým Komisia rozhodne, či je dočasné opatrenie členského štátu opodstatnené alebo nie, na základe článku 27 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1223/2009, môže vnútroštátny súd poverený preskúmaním zákonnosti dočasného opatrenia prijatého vnútroštátnym orgánom na základe odseku 1 tohto článku rozhodnúť o súlade tohto dočasného opatrenia s týmto článkom, až kým Komisia neprijme svoje rozhodnutie, a v prípade kladnej odpovede, v akom rozsahu a v akých konkrétnych bodoch, alebo vnútroštátny súd musí, pokiaľ Komisia nevyhlásila dočasné opatrenie za neopodstatnené, považovať dočasné opatrenie za zlučiteľné s týmto článkom?

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku, má sa článok 27 nariadenia (ES) č. 1223/2009 vykladať v tom zmysle, že umožňuje prijať dočasné opatrenia vzťahujúce sa na kategóriu výrobkov obsahujúcich rovnakú látku?

Za predpokladu, že by sa list z 27. novembra 2019 mal považovať za rozhodnutie vyjadrujúce konečné stanovisko Komisie k predmetnému dočasnému opatreniu, je možné napadnúť platnosť tohto rozhodnutia na vnútroštátnom súde napriek tomu, že proti nemu nebola podaná žaloba na neplatnosť na základe článku 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a to so zreteľom na skutočnosť, že formulácia tohto listu vyvolávala domnienku, že ide iba o prípravný akt, a skutočnosť, že Národná agentúra pre bezpečnosť liekov a zdravotníckych výrobkov, ktorá bola adresátom tohto listu, na neho odpovedala tak, že vyjadrila svoj nesúhlas a uviedla, že svoje dočasné opatrenie ponecháva v platnosti až dovtedy, kým sa Komisia nevyjadrí s konečnou platnosťou, pričom samotná Komisia už neodpovedala?

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku, bol list z 27. novembra 2019 podpísaný úradníkom, na ktorého bola delegovaná právomoc prijať rozhodnutie v mene Komisie, a je platný, keď vychádza z toho, že mechanizmus ochrannej doložky, upravený v tomto článku, „sa vzťahuje na individuálne opatrenia, ktoré sa týkajú kozmetických výrobkov sprístupnených na trh, a nie na všeobecne záväzné opatrenia, ktoré sa uplatňujú na kategóriu výrobkov obsahujúcich určitú látku“, a to so zreteľom na to, ako treba vykladať ustanovenia článku 27 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v spojení s ustanoveniami jeho článku 31?

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku, alebo ak už list z 27. novembra 2019 v rámci prejednávaného sporu nemožno napadnúť, má sa dočasné opatrenie, ktoré bolo prijaté na základe článku 27 nariadenia (ES) č. 1223/2009, považovať za opatrenie, ktoré je v rozpore s týmto nariadením od počiatku, alebo iba od oznámenia tohto listu Národnej agentúre pre bezpečnosť liekov a zdravotníckych výrobkov, alebo od momentu uplynutia primeranej lehoty, ktorá začína plynúť od tohto oznámenia a ktorá je určená na to, aby poskytla možnosť na jeho zrušenie, a to tiež s ohľadom na nejasnosť, s ktorou je spojený obsah tohto listu a skutočnosť, že Komisia neodpovedala agentúre, keď táto uviedla, že „ako preventívne opatrenie ponecháva v platnosti svoje rozhodnutie z 13. marca 2019 až do vydania rozhodnutia Komisie, prijatého v súlade s ustanoveniami článku 27 nariadenia (ES) č. 1223/2009“?

____________

1 Ú. v. EÚ L 342, 2009, s. 59.