Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 4 januari 2021 – Fédération des entreprises de la beauté / Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

(Mål C-4/21)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i det nationella målet

Klagande: Fédération des entreprises de la beauté

Motpart: Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Tolkningsfrågor

Ska skrivelsen av den 27 november 2019 från chefen för enheten ”Teknik för konsumenter, miljö och hälsa” vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag anses utgöra en förberedande rättsakt inför det beslut genom vilket kommissionen avgör huruvida en provisorisk åtgärd som vidtagits av en medlemsstat är motiverad eller inte på grundval av artikel 27.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter1 , med beaktande av skrivelsens lydelse och att det saknas belägg för att den tjänsteman som undertecknade skrivelsen hade fullmakt att fatta beslut i kommissionens namn, eller ska skrivelsens anses utgöra ett sådant beslut genom vilket kommissionen slutgiltigt tar ställning?

För det fall skrivelsen av den 27 november 2019 ska anses utgöra en förberedande rättsakt inför det beslut genom vilket kommissionen avgör huruvida en provisorisk åtgärd som vidtagits av en medlemsstat är motiverad eller inte på grundval av artikel 27.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009, kan den nationella domstolen då, när den har att ta ställning till lagenligheten av en provisorisk åtgärd som en nationell myndighet vidtagit med stöd av punkt 1 i samma artikel, i avvaktan på att kommissionen fattar sitt beslut, fastställa huruvida nämnda provisoriska åtgärd är förenlig med denna artikel och, om så är fallet, i vilken utsträckning och på vilka punkter, eller är den nationella domstolen, så länge kommissionen inte har förklarat att åtgärden inte är motiverad, skyldig att betrakta åtgärden som förenlig med denna artikel?

Om föregående fråga besvaras jakande, ska då artikel 27 i förordning (EG) nr 1223/2009 tolkas så, att det är tillåtet att vidta provisoriska åtgärder för en kategori av produkter som innehåller samma ämne?

För det fall skrivelsen av den 27 november 2019 ska anses utgöra ett beslut genom vilket kommissionen slutgiltigt tar ställning till den provisoriska åtgärden i fråga, kan giltigheten av detta beslut bestridas vid nationell domstol, även om beslutet inte har varit föremål för en talan om ogiltigförklaring med stöd av artikel 263 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av den omständigheten att skrivelsens lydelse gav anledning att tro att det endast rörde sig om en förberedande rättsakt och att svaranden, som var mottagare av skrivelsen, hade besvarat skrivelsen genom att förklara att den var oenig och att den höll fast vid sin provisoriska åtgärd fram till dess att kommissionen slutgiltigt hade uttalat sig, utan att kommissionen därefter uttalade sig på nytt?

Om föregående fråga besvaras jakande, har då skrivelsen av den 27 november 2019 undertecknats av en tjänsteman som har fullmakt att fatta beslut i kommissionens namn och är den giltig i den mån den grundar sig på uppgiften att skyddsmekanismen i denna artikel ”avser individuella åtgärder avseende kosmetiska produkter som tillhandahålls på marknaden och inte åtgärder med allmän giltighet som är tillämpliga på en kategori av produkter som innehåller ett visst ämne”, med beaktande av hur bestämmelserna i artikel 27 i förordning (EG) nr 1223/2009, jämförda med bestämmelserna i artikel 31 i samma förordning, ska tolkas?

För det fall föregående fråga besvaras jakande, eller om skrivelsen av den 27 november 2019 inte längre kan bestridas i förevarande mål, ska då den provisoriska åtgärd som vidtagits med stöd av artikel 27 i förordning (EG) nr 1223/2009 anses strida mot denna förordning redan från början eller först från det att nämnda skrivelse delgavs svaranden, eller från utgången av en rimlig tidsfrist vilken började löpa vid nämnda delgivning, avsedd att möjliggöra dess upphävande, med beaktande också av att det är oklart vilken betydelse skrivelsen har och att kommissionen inte svarade svaranden som uppgav att den avsåg att, ”såsom en säkerhetsåtgärd, hålla fast vid sitt beslut av den 13 mars 2019 i avvaktan på att kommissionen fattade beslut i enlighet med artikel 27 i förordning (EG) nr 1223/2009”?

____________

1     EUT L 342, 2009, s. 59.